Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest badaniu powiązań kapitałowo – osobowych na potrzeby Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi badaniu powiązań kapitałowo – osobowych na potrzeby Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym postepowaniu złożono oferty:

 Lp.

Firma

Razem liczba punktów

1

Polska Wywiadownia Gospodarcza sp. z o.o.

100

2

Bisnode Polska Sp. z o.o.

0

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polska Wywiadownia Gospodarcza sp. z o.o.
Warszawa, ul. Stawki 6/75; NIP: 5252656665, REGON: 364278911, KRS 0000606611

Oferta spełniała wszystkie wymagania formalne określone w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ww. zaproszeniu.

Oferta złożona przez Bisnode Polska Sp. z o.o. posiadała następujące uchybienia:
- Wykonawca nie potwierdził wykonania należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dwóch usług, każda o wartości powyżej 15 000 zł brutto, polegających na prowadzeniu wywiadu gospodarczego lub analizie sieci powiązań kapitałowych i personalnych;
- przedłożone raporty nie przedstawiają informacji/danych w zakresie jednoznacznej weryfikacji kryteriów formalnych podmiotów ubiegających się o udzielenie pożyczki w ramach FPWI, w szczególności umożliwiających weryfikację powiązań do co najmniej 5-go stopnia w celu ustalenia czy powyższy podmiot spełnia definicję mikro- albo małego przedsiębiorcy w świetle obowiązujących przepisów prawa.
- Wykonawca nie złożył wraz z ofertą jednego raportu o jednej osobie fizycznej (ujawnionej w KRS), która jest powiązana osobowo lub kapitałowo z jednym z dowolnie wybranych mikro- albo małych przedsiębiorstw (o których mowa w tire powyżej).
- Wykonawca nie złożył uzupełnionego Formularza ofertowego w punktach: Cena raportu standardowego; Cena raportu dla podmiotów/osób nie ujawnionych w KRS; Termin przygotowania raportu standardowego/dostępności danych w systemie informatycznym, liczony (w pełnych godzinach zegarowych) od momentu otrzymania od Zamawiającego zlecenia jego przygotowania.


Opublikowano: 21.09.2016 07:46      Utworzono: 21.09.2016 07:46      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: grazyna_czerwinska     Autor dokumentu: