parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa klastra urządzeń typu UTM oraz zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń bezpieczeństwa posiadanych przez PARP 2 części zamówienia”, oznaczenie sprawy: p/90/BI/2018, p/91/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 27.07.2018 13:48           Poprawiono: 31.10.2018 13:42     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: