PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, oznaczenie sprawy: p/68/BA/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 29.06.2018 14:06      Utworzono: 29.06.2018 14:06      Poprawiono: 03.12.2018 14:10     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: