Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2019 roku

Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu pomocy technicznej nr POPW.04.01.00-00-0003/17 o nazwie: Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 rok.

04.03.2019-05.03.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola trwałości projektu pomocy technicznej PO RPW nr PO RPW-PT02/2015.

04.03.2019-05.03.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu nr POWR.02.12.00-00-0002/17  Rada Programowa ds. Kompetencji.

05.03.2019 - 15.03.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu nr POIR.02.04.01-00-0001/16 inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów oraz POIR.02.04.02-00-0001/15 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

25.03.2019 - 29.03.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola systemowa PO PW.

08.05.2019 - 10.05.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu nr POWER.02.12.00-0001/17 Branżowy bilans kapitału ludzkiego.

20.05.2019 - 22.05.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola poddziałania 3.3.2 PO IR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand. 

20.05.2019 - 24.05.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu nr POWER.02.12.00-0001/15 Branżowy bilans kapitału ludzkiego.

27.05.2019 - 29.05.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu nr POWR.02.21.00-00-DKW1/18 - Akademia Menadżera Innowacji.

17.06.2019 - 19.06.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola projektu nr POWR.02.03.00-00-DKW1/18 Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych.

24.06.2019 - 26.06.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola wydatków, poniesionych w ramach zamówień ze środków Pomocy Technicznej POPW.

30.09.2019 - 23.10.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola trwałości projektu nr POIG.05.02.00-00-001/12 Doradztwo KSI KSU.

09.10.2019 - 11.10.2019 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2018 roku

Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu

Archiwum Akt Nowych

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

25.04.2018-09.05.2018 r.
Instytucja Audytowa

Audyt operacji POPW za okres: 1.07.2017-30.06.2018 r.

19.02.2018-02.2019 r.
Instytucja Audytowa

Audyt operacji POIR za okres: 1.07.2017- 30.06.2018 r.

21.02.2018-02.2019 r.
Instytucja Audytowa Audyt systemu POIR (dodatkowy audyt systemu na zlecenie Komisji Europejskiej). 09.04.2018-25.04.2018 r.
Instytucja Audytowa

Audyt systemu POPW (dodatkowy audyt systemu na zlecenie Komisji Europejskiej).

10.04.2018-27.04.2018 r.
Instytucja Audytowa Audyt operacji pt. „Wynagrodzenia PARP za 2017 r.” projekt nr  POPT.01.01.00-00-0160/17. 22.05.2018-20.06.2018 r.
Instytucja Audytowa Audyt operacji pt. „Wsparcie zarządzania PARP w 2017 r.” projekt nr POIR.05.01.00-00-0008/16. 30.05.2018-04.10.2018 r.
Instytucja Audytowa Audyt operacji pt. „Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Projekt nr POIR.02.04.01-00-0001/16. 13.06.2018-04.09.2018 r. 
Instytucja Audytowa Audyt systemu zarządzania i kontroli POPW. 3.08.2018-10.2018 r.
Instytucja Audytowa Audyt systemu zarządzania i kontroli POIR. 28.08.2018-11.2018 r.
Instytucja Audytowa Audyt systemu zarządzania i kontroli POWER. 4.09.2018-10.2018 r.
Instytucja Audytowa Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego LSI wspomagający wdrażanie POIR, POPW. 5.11.2018-12.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola doraźna projektów POPW.01.01.02-26-0019/17 oraz POPW.01.01.01-26-0001/15. 30.01.2018-02.02.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola pt. „Finansowanie kosztów w PARP  związanych z zarzadzaniem i wdrażaniem PO PW 2014-2020 w 2017 r.”, w ramach projektu nr POPW.04.01.00-0003/16. 21.03.2018-28.03.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola systemowa poddziałań 2.3.1, 2.3.2, 3.2.1, 3.3.3 w POIR.

6.06.2018-13.06.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola krzyżowa PO IR za IV kwartał 2017 r.

23.05.2018-30.10.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola systemowa PO PW.

19.06.2018-22.06.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola systemowa PO WER. 19.09.2018-21.09.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola trwałości w projektach POIG.06.02.01-00-002/13 oraz POIG.06.05.01-00-001/14.

28.08.2018-31.08.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola krzyżowa PO IR za I kwartał 2018 r.

24.08.2018-31.10.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kontrola krzyżowa PO IR za II kwartał 2018 r.

24.08.2018-11.12.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola pt. „Finansowanie kosztów w PARP  związanych z zarzadzaniem i wdrażaniem PO PW 2014-2020 w 2018 r.”, projekt nr POPW.04.01.00-0003/17. 26.11.2018-15.12.2018 r.
Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii
Kontrola dotacji celowej w ramach projektu z działania 4.4 POIG. 12.03.2018-16.03.2018 r.
Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy.

15.05.2018-26.06.2018 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2017 roku

Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu
Instytucja Audytowa

Audyt Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 r.”

2.01.2017-23.01.2017 r.
Instytucja Audytowa

Audyt Zamykanie programu PORPW.

4.01.2017-26.01.2017 r.
Instytucja Audytowa

Kontrola pt. „Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem PO PW 2014-20120 w 2016 r”.

13.04.2017-13.06.2017 r.

Instytucja Audytowa

Kontrola pt. „Wsparcie zarządzania PARP w 2016 r. w ramach POIR”.

12.04.2017-28.06.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POIR za okres 1.07.2016- 30.06.2017 r.

28.06.2017-15.02.2018 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POPW za okres 1.07.2016- 30.06.2017 r.

10.04.2017-15.02.2018 r.

Instytucja Audytowa

Kontrola Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r”.

16.11.2017-8.12.2017 r.

 
Instytucja Audytowa

Audyt systemu zarządzania i kontroli POWER.

27.06.2017-31.10. 2017 r.

 
Instytucja Audytowa

 Audyt systemu zarzadzania i kontroli POPW.

 27.06.2017-31.10. 2017 r.
Instytucja Audytowa

 Audyt systemu zarzadzania i kontroli POIR.

3.08.2017-31.10.2017 r.

 
Instytucja Audytowa  Audyt operacji POWER za okres 1.07.2016-30.06.2017 r.

01.06.2016-30.06.2017 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemów informatycznych SL w ramach POPW, POIR.

 

9.10.2017-20.10.2017 r.

 
Instytucja Audytowa

Audyt Pomocy technicznej pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r.”

 
 

16.11.2017-8.12.2017 r.

Instytucja Audytowa

Kontrola pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r. w ramach POPW”.

15.03.2017-17.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2016 r. w ramach POPW”.

15.03.2017-17.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POIR, z uwzględnieniem działań 2.3.4 POIR oraz 3.1.5 POIR. 

13.03.2017-20.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola w zakresie utrzymania kryteriów desygnacji dla POPW.

19.06.2017-21.06.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola Projektu nr POIR.03.03.01-00-0001/16 pt. „Polskie Mosty Technologiczne” oraz nr POIR.03.03.02-00-0001/16 pt. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Marka Polskiej Gospodarki -Brand”.

7.03.2017-10.03.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS w ramach SPPW”.

23.05.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Audyt na zakończenie projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS”.

5.01.2017-7.04.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW na rok 2015 oraz POPW (za rok 2015 i 2016) oraz zamówienia publicznego.

5.06.2017-23.06.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu nr POIR.02.04.01-00-0001/16 pt. „Inno-LAB-Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów”.

28.06.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POPW. 

5.07.2017-10.07.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu nr POWR.02.11.00-00-001/16 pt. „Wdrożenie i prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”.

17.11.2017-21.11.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola w projekcie 3.3.2 POIR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe -Marka Polskiej Gospodarki - Brand EXPO.

30.11.2017-01.12.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola w projekcie 3.3.2 POIR Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe -Marka Polskiej Gospodarki - Brand ITICTI.

1.12.2017-12.12.2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Dochodzenie należności Skarbu Państwa z tytułu niezrealizowania jednego z projektów dofinasowanych z POIG”.

28.11.2016-23.03.2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Wykorzystanie przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe”.

26.04.2017-28.08.2017 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Kontrola w projekcie Beneficjenta POKL.

7.09.2016-7.06.2017 r.

Komisja Europejska

Audyt systemu POIR.

7.07.2016-25.09.2017 r.

Komisja Europejska

Audyt systemu POIR.

9.10.2017-20.10.2017 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2016 roku

Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu
Instytucja Audytowa

Audyt systemu POWER.

17.02.2016-28.10.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POPW.

01.02.2016-23.09.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POIG.

09.2015-07.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt systemu POIR.

03.2016-11.2016 r.

Instytucja Audytowa Audyt systemu PORPW. 

25.02.2016-15.07.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt Lokalnego Systemu Informatycznego. 

19.09.2016-11.2016 r.

Instytucja Audytowa

Audyt operacji POWER za okres 1.07.2015- 30.06.2016 r.  

1.07.2105-30.06.2016 r.

 
Instytucja Audytowa

Audyt systemu zarządzania kontroli w zakresie weryfikacji, jakości kontroli zarządczych zleconych do podwykonawstwa w ramach POKL, za okres 1.07.2016 r. do 30.12.2016 r.

 

12.07.2016-31.10.2016

 

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. ”Polski most krzemowy”.

 

21.12.2015-15.01.2016 r.

 

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa w obszarze działań 1.4-4.1, 4.6, 8.1, 8.2.  

 

21.12.2015-8.01.2016 r.

 
Ministerstwo Rozwoju 

Kontrola projektu pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”. 

 

30.12.2015-15.01.2016 r.

 
Ministerstwo Rozwoju

Kontrola pt. „Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP w 2015 w ramach POPT”.

14.01.2016-28.01.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju 

Kontrola Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PORPW 2007-2013 (na rok 2012, 2015) oraz Finansowania kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 na 2015. 

 

21.01.2016-25.01.2016 r.

 
Ministerstwo Rozwoju 

Kontrola projektu pt. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. 

 

25.04.2016-29.04.2016 r.

 
Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektów PTPOWER. 

11.05.2016-13.05.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POIR. 

18.05.2016-20.05.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POPW.

14.06.2016-17.06.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa POWER. 

17.08.2016-19.08.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CRS”.   

9.08.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POWR.02.03.00-00-0003/15 pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych”.

12.10.2016-14.10.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POWR.02.12.00-00-0002/15 pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego”.

12.10.2016-14.10.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju 

Kontrola Planu sprawdzeń za rok 2016 z zakresu ochrony danych osobowych w ramach POIR.

3.11.2016-4.11.2016 r.

 
 Ministerstwo Rozwoju

Kontrola projektu POIG.05.02.00-00-002/08 pt. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez KSI”.   

 
 

21.11.2016-23.11.2016 r.

Ministerstwo Rozwoju 

Kontrola systemowa w zakresie działań POIG.  

 

5.12.2016-14.12.2016 r.

 
Ministerstwo Rozwoju 

Kontrola projektu POIG.03.04.00-00-001/13 pt. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”.  

 
 

14.11.2016-18.11.2016 r

 Ministerstwo Rozwoju

Kontrola systemowa PORPW oraz z zakresu ochrony sprawdzenie danych osobowych. 

 

4.11.2016-18.11.2016 r.

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Kontrola w zakresie realizacji umów POIG nr MNiSW-PARP/2007 projektów pomocy technicznej nr POIG.09.03.00-00-020/12, POIG.09.03.00-00-010/14, POIG.09.04.00-00-006/14, POIG.09.04.00-00-008/12.

 
 

30.05.2016-3.06.2016 r.

 Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. „Działalność ośrodków innowacji”. 

 

1.12.2015-31.03.2016 r.

 

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola pt. ”Promocja gospodarcza Polski”. 

 4.01.2016-22.04.2016 r
Najwyższa Izba Kontroli 

Kontrola pt. „Wykonanie budżetu PARP za 2015 r.”. 

 01.02.2016-8.04.2016 r.

Urząd Zamówień Publicznych

 
Kontrola Postępowania na realizację Koncepcji scenariuszowo-scenograficznej Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie oraz Wykonanie elementów koncepcji scenariuszowo-scenograficznej Pawilonu Polski na Światowej Wystawie Expo 2015 w Mediolanie.   19.12.2015-30.03.2016 r.
 Europejski Trybunał Obrachunkowy

Kontrola projektu w ramach działania POIG, numer UE-DAS 2015.

 

10.2015-11.2016

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2015 roku

 1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola systemowa PO RPW (z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW), przeprowadzona w terminie 08.01.2015- 16.01.2015 r.
 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola przeprowadzona przez Instytucję Certyfikującą RPW (z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW ), w terminie 23.02.2015- 03.03.2015 r.
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola na zakończenie realizacji projektu: nr PO RPW-PT-02/2014 Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2014, przeprowadzona w terminie 16.03.2015- 19.03.2015 r.
 4. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola trwałości projektów PT nr PO RPW-PT-01/2010 oraz PO RPW-PT-02/2011 Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2010 i 2011. Kontrolę przeprowadzono w terminie 16.03.2015- 19.03.2015 r.
 5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola projektu nr POPT.01.01.00-00-412/14 Finasowanie wynagrodzeń pracowników PARP na rok 2014, przeprowadzona w terminie 30.03.2015- 08.04.2015 r.
 6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Kontrola systemowa z uwzględnieniem kontroli poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PORPW do IZ PORPW oraz wydatkowania środków z pomocy technicznej, przeprowadzona w terminie 30.09.2015- 6.10.2015 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu CSR, przeprowadzona w terminie 18.12.2015 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2014 r., przeprowadzona w terminie 9.11.2015-17.11.2015 r.
 9.  Ministerstwo Gospodarki: Audyt Ocena potencjału PARP do efektywnego wdrażania instrumentów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 POIR, przeprowadzony w terminie 7.07.2015- 7.09.2015 r. 
 10. Ministerstwo Gospodarki: Kontrola projektu Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych, przeprowadzona w terminie 15.06.2015-26.06.2015 r.
 11. Ministerstwo Gospodarki: Kontrola systemowa w ramach działań POIG 3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.2, 4.6, 5.1, 5.4.1, 6.1 i PT przeprowadzona w terminie 24.08.2015-04.09.2015 r.
 12. Ministerstwo Gospodarki: Kontrola projektu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych dot. wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie przeprowadzona w terminie 24.08.2015- 14.09.2015 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kontrola wydatków w ramach PT PO KL za 2014 r. w przeprowadzona w terminie 20.04.2015– 28.05.2015 r.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kontrola projektu POKL.02.01.01-00-024/09 Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy, przeprowadzona w terminie 23.11.2015- 04.12.2015 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Kontrola Projektu systemowego POKL.02.01.03-00-033/10 Partnerstwo publiczno-prawne, przeprowadzona w terminie 16.11.2015- 20.11.2015 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki: Kontrola projektu POKL.02.01.03-00-039/12 Społeczna odpowiedzialność biznesu, przeprowadzona w terminie 16.11.2015-20.11.2015 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki: Kontrola Rocznych Planów Działania POKL, przeprowadzona w terminie 24.11.2015-2.12.2015 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki: Kontrola systemowa wdrażania Działań 2.1 oraz Działania 2.2 POKL przeprowadzona w terminie 24.11.2015- 2.12.2015r.
 19. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola trwałości projektu POIG.09.02.00-017/12, przeprowadzona w terminie 24.11.2015- 26.11.2015 r.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola  projektu POIG.09.02.00-008/14, przeprowadzona w terminie 24.11.2015- 26.11.2015 r.
 21. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola systemowa zadań realizowanych w ramach 8 osi priorytetowej POIG, przeprowadzona w terminie 19.08.2015- 21.08.2015 r.
 22. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: Kontrola projektu systemowego POIG.08.01.00-00-001/13 Wspieramy e-biznes–budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki wokół beneficjentów działań 8.1 i 8.2 POIG, przeprowadzona w terminie 9.12.2015- 14.12.2015 r.
 23. Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Budowa tras rowerowych w ramach PO RPW, przeprowadzona w terminie 23.03.2015 r.- 29.05.2015 r.  
 24. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Kontrola w zakresie realizacji umów POIG nr MNiSW-PARP/2007 projektów pomocy technicznej nr POIG.09.03.00-00-020/12, POIG.09.03.00-00-010/14, POIG.09.04.00-00-006/14, POIG.09.04.00-00-008/12, przeprowadzona w terminie 12.10.2015- 16.10.2015 r.
 25. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa): Audyt desygnacyjny w ramach PO PW, przeprowadzony w terminie 30.09.2015- 18.11.2015 r.
 26. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa) Audyt desygnacyjny w ramach PO IR, przeprowadzony w terminie 23.09.2015- 12.11.2015 r.
 27. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa) Audyt desygnacyjny w ramach PO WER, przeprowadzony w terminie 28.07.2015.- 11.09.2015 r.
 28. Ministerstwo Finansów (Instytucja Audytowa): Audyt operacji PO PT Finansowanie wynagrodzeń pracowników PARP na rok 2014 r.,  przeprowadzony w terminach 02.03.2015-30.03.2015 r. oraz 4.09.2015- 24.09.2015 r.
 29. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audyt Systemu Kontroli i Zarządzania PO IG, przeprowadzony w terminie 4.03.2015- 1.06.2015 r.
 30. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli PO KL, przeprowadzony w terminie 16.09.2015- 20.11.2015 r.
 31. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli PO RPW, przeprowadzony w terminie 3.09.2015- 29.10.2015 r.
 32. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Ministerstwie Gospodarki w zakresie projektu: KIK/60 Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), przeprowadzony w terminie 26.05.2015- 29.07.2015 r.
 33. Ministerstwo Finansów ( Instytucja Audytowa) W ramach audytu operacji przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. w ramach POKL.
 34. Ministerstwo Finansów W ramach audytu operacji przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. w ramach POIG.
 35. Ministerstwo Finansów W ramach audytu operacji przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. w ramach PORPW.
 36. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Kontrola projektu w ramach działania POIG, numer PF-6442.
 37. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych: Kontrola projektu w ramach działania POKL, numer POKL/2.1.1./2012/ZS.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2014 roku

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu PO RPW-PT-02/2013 „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2013 dla IP PORPW”. Kontrola odbyła się w dniach 18-21.03.2014 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2013 roku oraz innych o podobnym charakterze w Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-18.07.2014 r.
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 6.1, 5.4, 4.2 PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-16.09.2014 r.
 4. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło kontrolę doraźną projektów realizowanych w ramach działania I.4 PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.09 - 10.10.2014 r.
 5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków Pomocy Technicznej oraz kontrolę trwałości projektów Pomocy Techniczne w ramach PORPW 2007-2013. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-12.12.2014 r.
 6. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-27.06.2014 r.
 7. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę realizacji działań 4.1, 4.4, 5.1 PO IG oraz PT PO IG w okresie trwałości. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-09.05.2014 r.
 8. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy (SPPW). Kontrola została  przeprowadzona w dniu 30.10.2014 r.
 9. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Polski Most Krzemowy”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.12.2014 r. - 16.01.2015 r.
 10. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę weryfikacji zgodności realizacji projektu nr „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.12.2014 - 16.01.2015 r.
 11. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Trwałość projektów zrealizowanych przy udziale środków UE w ramach Działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06.05-11.07.2014 r.
 12. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Odzyskiwanie środków nienależnych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 02.07 - 24.10.2014 r.
 13. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego” w ramach działania II.1 PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.11.2014 r.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Firmy rodzinne”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.05.2014 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Zarządzanie kompetencjami w MŚP”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.04.2014 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”. Kontrola została przeprowadzona w dniach  22.05-06.06.2014 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL oraz potwierdzenia, czy wydatki poniesione w ramach RPD PT POKL są kwalifikowane. Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.06.2014 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolującej w dniach 20-31.10.2014 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Planowanie strategiczne w MMSP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11-28.11.2014 r.
 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Aktywny Emeryt”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11-28.11.2014 r.
 21. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę systemowa realizacji  Porozumienia nr PII/2007 z dn. 12-10-2007 w sprawie dofinansowania Działania 2.1 POKL oraz 2.2 POKL. Kontrola została przeprowadzona w dniach 03.12-16.12.2014 r.
 22. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło wizytę monitoringową w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej". Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.11.2014 r.
 23. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę ogólną archiwum zakładowego PARP. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2014 r.
 24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę zagadnień kadrowo-płacowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach  31.10 – 17.11.2014 r.
 25. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 1.4, 9.3 i 9.4 PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08-16.09.2014 r.
 26. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę projektu systemowego nr POIG.08.01.00-00-01/13  „Wspieramy e-biznes-budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.11-01.12.2014 r.
 27. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę projektu „Wyposażenie instytucji PARP w 2014 r.” nr. Projektu POIG.09.02.00.00-017/12. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11-01.12.2014 r.
 28. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  przeprowadziło kontrolę trwałości projektu Pomocy Technicznej nr POIG.09.02.00-00-003/09. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11.2014-01.12.2014 r.
 29. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemowa w ramach 8.1 i 8.2 POIG za okres 2007-2014. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23.09-24.10.2014 r.
 30. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarzadzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r. w ramach POKL.
 31. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarzadzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r. w ramach POIG.
 32. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarzadzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r. w ramach PORPW.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2013 roku

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r. Kontrola odbyła się w dniach 05-13.09.2013 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę na zakończenie projektu „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO PRWP 2007-2013 na rok 2012 dla IP PO RPW”. Kontrola odbyła się w dniach 20-25.03.2013 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę poprawności wydatków zawartych w „Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową”. Kontrola odbyła się w dniach 07-15.05.2013 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Kontrola odbyła się w dniu 22.08.2013 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.09-03.10.2013 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę działania 3.3.1, 3.3.2, 5.3 i pilotaż PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-30.08.2013 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP do IZ PO RPW oraz kontroli wydatkowania środków PT PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.11.2012-16.01.2013 r.
 8. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.11.2013 r.
 9. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 3.1, 4.2, 6.1, 9.1, 9.2 POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 7-11.10.2013 r. oraz 16.10.2014 r.
 10. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę udzielania przez PARP zamówień publicznych w latach 2008-2012. Kontrola odbyła się w dniach 08.01-05.04.2013 r.
 11. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Zlecanie zadań PARP podmiotom zewnętrznym”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.09-13.12.2013 r.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu systemowego „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-22.09.2013 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-18.10.2013 r.  
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu systemowego „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”. Kontrola odbyła się w dniach 25-30.09.2013 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.10-14.11.2013 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Portal Innowacji jako platforma innowacyjna na rzecz rozwoju innowacji”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.11.2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”. Kontrola odbyła się w dniach 16-26.04.2013 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Inwestycja w kadry 3”. Kontrola odbyła się w dniach 05-11.02.2013 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę wydatków Pomocy Technicznej POKL za rok 2012. Kontrola odbyła się w dniach 24-25.06.2015 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działania 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" oraz Działania 2.2 "Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr" przez PARP. Kontrola odbyła się w dniach 05-20.12.2015 r.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 04-10.09.2013 r.
 21. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemową 8 osi priorytetowej POIG oraz projektu 9.2 w ramach Pomocy Technicznej POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19.09-04.10.2013 r.
 22. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę trwałości projektu „Wyposażenie PARP i RIF w 2011 r.”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-22.10.2013 r.
 23. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 1.4-4.1, 9.3 i 9.4 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 07-14.01.2013 r.
 24. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 1.4-4.1, 9.3 i 9.4 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 23-27.09.2013 r.
 25. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w ramach PO IG.
 26. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w ramach PO RPW.
 27. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w ramach PO KL.
 28. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę zbadania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w zbiorze „Rejestr pomocniczy kancelarii”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07-10.05.2013 r.
 29. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę zbadania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym ECM. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-30.08.2013 r.
 30. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę „Prawna ochrona pracy, w tym bhp”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01-30.08.2013 r.
 31. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę projektu systemowego „Telepraca” w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniu 06.03.2013 r.
 32. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę dotyczącą wykonania budżetu ogólnego UE – DAS 2013. Kontroli został poddany projekt w ramach działania 4.4 PO IG. Kontrola odbyła się w dniu 27.05.2013 r.
 33. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę dotyczącą wykonania budżetu ogólnego UE – DAS 2013. Kontroli został poddany projekt „Wsparcie zarządzania PARP w 2012 r.” Kontrola odbyła się w dniu 03.06.2013 r.
 34. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę wykonania budżetu ogólnego UE w zakresie POKL 2007-2013. Kontroli został poddany projekt „Nowe pola rozwoju”. Kontrola odbyła się w dniu 10-11.10.2013 r.
 35. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę w zakresie wykorzystania EFRR w celu wsparcia przedsiębiorstw z sektora MSP w obszarze gospodarki cyfrowej u beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 PO IG. Kontrola odbyła się w dniu 25.11-26.12.2015 r. Wyniki audytu, który równolegle był prowadzony w 4 państwach członkowskich, zostały wykorzystane do opracowania przez ETO w 2014 r raportu: „Czy wsparcie ze środków EFRR na rzecz MŚP w obszarze handlu elektronicznego jest skuteczne?”. Raport zawiera rekomendacje dla KE w obszarze ICT.
 36. Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę systemu zarządzania i kontroli w ramach działania 2.1.3 i 2.2.1. POKL. Kontrola została przeprowadzona w dniach  10-21.06.2013 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2012 roku

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową wraz z kontrolą poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach PORPW. Kontrola odbyła się w dniach 16-20.01.2012 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej w ramach PO RPW na rok 2011.  Kontrola odbyła się w dniach 08-12.03.2012 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie InfoAudit Sp. z o.o.  przeprowadzenie kontroli pn. „Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie nr POIG.05.02.00-00-002/08-00” w projekcie pt. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”. Kontrola odbyła się w dniach 2-3.01.2012 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  przeprowadziło kontrolę w zakresie działań 1.4-4.1, 4.4, 6.1, 8.2 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 14-22.06.2012 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę w zakresie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011 realizowanego w ramach Priorytetu 6: Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej. kontrola odbyła się w dniach 09-20.07.2012 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie kontroli projektu systemowego POIG „Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 18-19.12.2012 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW oraz kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej. Kontrola odbyła się w dniach 17.12.2012 – 16.01.2013 r.
 8. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu nr POIG.05.02.00-00-002/08 pt. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”. Kontrola odbyła się w dniach 09-21.03.2012 r.
 9. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę planową działań 3.3.1, 5.2, 5.3 Programy Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola odbyła się w dniach 9-21.03.2012 r.
 10. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu Pomocy Technicznej 9.1 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 18-22.06.2012 r.
 11. Ministerstwo Gospodarki zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie kontroli projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu w ramach Szajcarsko-Polskiego Programy Współpracy”. Kontrola odbyła się w dniach 25-27.07.2012 r.
 12. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach realizacji działania 4.4. POIG. Kontrola odbyła się w dniach 18.11.2011 – 29.02.2012 r.
 13. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Wykonania planu finansowego PARP w 2011 r.” Kontrola odbyła sie w dniach 23.01.-30.03.2012 r.
 14. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie prowadzenia konkursów i zawierania umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola odbyła się w dniach 21.09-30.11.2012.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę realizacji działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej POKL za 2011 r. Kontrola odbyła się w dniach 29.05.-04.06.2012 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorców”. Kontrola odbyła się w dniach 20.07-03.08.2012 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie kontroli realizacji zamówień publicznych za lata 2010-2011 w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniach 19-21.09.2012 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Akademia PARP”. Kontrola odbyła się w dniach 28.08-24.09.2012 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”. Kontrola odbyła się w dniach 23.09-09.11.2012 r.
 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę prawidłowości Realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL. Kontrola odbyła się w dniach 26.10-07.11.2012 r.
 21. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt systemu zarządzania i kontroli POKL w ramach skomputeryzowanych systemów LSI. Kontrola prowadzona była w dniach od 28.06. do 29.06.2012 r.
 22. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt systemu zarządzania i kontroli, dotyczący czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego LSI wspomagającego wdrażanie PO RPW. Kontrola w PARP odbyła się w dniach 9.10.2012 oraz 15.10.2012 r.
 23. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt systemu zarządzania i kontroli, dotyczący czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego LSI wspomagającego wdrażanie PO IG. Kontrola w odbyła się w dniach 26.10 -  20.11.2012 r.
 24. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r. w ramach PO RPW.
 25. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r. w ramach PO KL.
 26. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r. w ramach PO IG.
 27. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 8.1 i 8.2 oraz 9.2 Pomocy Technicznej POIG. Kontrola odbyła się w dniach 8-15.10.2012 r.
 28. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę w ramach projektu „Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wpierająca realizację działania 8.1 i 8.2 POIG” oraz „Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wpierającej realizację działania 8.1 i 8.2 POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 18-21.12.2012 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2011 roku

 1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: "Systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej". Kontrola przeprowadzona została w dniach 26.01.-04.02.2011 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: "Roczny Plan Działań Pomocy technicznej PORPW 2007-2013 na rok 2010 realizowany w ramach Priorytetu 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla IP". Kontrola odbyła się w dniach 9-18.03. 2011 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Certyfikująca przeprowadziła kontrolę: "Sprawdzenie poprawności wydatków zawartych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, złożonym przez IZ PORPW do IC oraz sprawdzenie w ramach funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli obszaru systemu KSI (SIMIK 2007-13)". Kontrola odbyła sie w dniach 29.03.-08.04.2011 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło „Kontrolę systemu wdrażania w Instytucji Wdrażającej w zakresie Działań 3.1, 4.4, 6.1, 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Kontrola odbyła się w dniach 05-09.09.2011 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – przeprowadziło „Kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2010 roku oraz innych o podobnym charakterze w Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – PARP”. Kontrola odbyła się w dniach 04-14.10.2011 r.
 6. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: "Wykonanie planu finansowego PARP za 2010 r." Kontrola odbyła się w dniach 03.01-25.03.2011 r. Wynik kontroli. pobierz plik
 7. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę ogólną: "Archiwum zakładowego". Kontrola odbyła się w dniu 15.04.2011 r.
 8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu POKL.02.02.01-00-013/08-00 „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. Kontrola odbyła się w dniach 22-28.02.2011 r.
 9. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu: „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski” w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniach 17-23.03.2011 r.
 10. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. przeprowadzenie kontroli w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL na 2010 r. Kontrola odbyła się w dniach 19-29.07.2011 r.
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Kontrola odbyła się w dniach 04-07.10.2011 r.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę prawidłowości realizacji działań 2.1 oraz 2.2 w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniach 19.09-30.09.2011 oraz 03-07.09.2011 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL na 2010 i 2011 r. Kontrola odbyła się w dniach 19-30.09.2011 r. oraz 03-07.10.2011 r.
 14. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań w ramach POIG-3.3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4. Kontrola odbyła się w dniach 06-14.06.2011 r.
 15. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło wizytę monitorującą poświęconą wykorzystaniu dotacji podmiotowej przekazanej PARP w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. Wizyta odbyła się w dniach 11-12.10.2011 r.
 16. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Kontrola odbyła się w dniach 08-12.12.2011r.
 17. Ministerstwo Finansów przeprowadziło Audyt Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Audyt przeprowadzono w PARP w dniach 15.04-31.05.2011 r.
 18. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadził o kontrolę systemu wdrażania w Instytucji Wdrażającej w ramach I Priorytetu POIG. Kontrola odbyła się w dniach 02.11-25.11.2011 r.
 19. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrole projektu systemowego POIG.08.01-00-001/08 „Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2. POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 22.11-14.12.2011 r.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemową w ramach 8 osi POIG oraz PT 9.2 POIG w tym finansowanie RIF. Kontrola odbyła się w dniach 07.12.0211 – 06.01.2012 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2010 roku

 1. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań: 3.1, 3.3, 4.4, 5.3, 6.1". Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-23.06.2010 r.
 2. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" POIG 5.2. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20-23.12.2010 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2009 realizowany w ramach Priorytetu 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej” Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-23.02.2010 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: „Zbadanie systemu wdrażania Działań 5.1, 5.2, 5.4 PO IG” Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-26.03.2010 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu systemowego „Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 PO IG w ramach 8 osi priorytetowej” Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-16.06.2010 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli „Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie wraz z oceną możliwości absorpcji środków finansowych w ramach projektu „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”, projekt realizowany w ramach 5 Osi priorytetowej „Dyfuzja innowacji”, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-28.06.2010 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę „Roczny Plan Działań Pomocy technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2007 i 2008 realizowany w ramach Priorytetu 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej” Kontrola została przeprowadzona w dniach 6-17.09.2010 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o. przeprowadzenie kontroli projektu „Zakup drukarek dla Polskiej Agencji Przedsiębiorczości” w ramach SPO RZL. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28-30.09.2010 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadził kontrolę: "wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2007-2009 oraz innych o podobnym charakterze w Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości". Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.04.-31.05.2010 r.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło Grupie Gumułka przeprowadzenie: "Kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań określonych w umowie na pełnienie funkcji Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 r.". Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.09-01.10.2010 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Certyfikująca przeprowadziła kontrolę: "Prawidłowości poniesionych wydatków zawartych w poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową". Kontrola przeprowadzona została w dniach 19-28.04.2010 r.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę systemową „Kontrola Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz Działania 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.03.-09.04.2010 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" POKL.02.02.02.-00-014/08. Kontrola została przeprowadzona w dniach 5-9.07.2010 r.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę w zakresie: " Prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL - w zakresie zamówień publicznych 2009 r.". Kontrola została przeprowadzona w dniach 9-11.08.2010 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę w zakresie: " Prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2008 oraz za rok 2009". Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.03.-09.04.2010 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło przeprowadzenie kontroli Grupie Gumułka w zakresie: "Działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL na rok 2009". Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-31.08.2010 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Instrument Szybkiego Reagowania" POKL 2.1.3. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-29.10.2010 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Bilans Kapitału Ludzkiego" POKL 2.1.3. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06-10.12.2010 r.
 19. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę „Umowa nr PO IG nr 1 MNiSW – PARP/2007 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 02.11.2007 pomiędzy MNiSW a PARP, Działanie: 9.3 Informacja i promocja(Umowa nr UDA-POIG.09.03.00-00-005/09-00 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarta pomiędzy IP a IW) Działanie 9.4 Ewaluacja (Umowa nr UDA-POIG.09.04.00-00-006/09-00 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarta pomiędzy IP a IW). Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-28.05.2010 r.
 20. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło doraźną kontrolę w zakresie: "Prawidłowości, efektywności, zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej, działanie 8.1, 8.2 POIG". Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-18.06.2010 r.
 21. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w ramach 8 osi priorytetowej POIG". POIG-08.01.00-00-001/08. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24-29.11.2010 r.
 22. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę systemową w zakresie: "Prawidłowości, efektywności i zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej POIG". Kontrola została przeprowadzona w dniach 06-24.12.2010 r.
 23. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę: „Audyt systemu zarządzania i kontroli PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 09.07.2009 – 31.01.2010 r.
 24. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę: „Audyt systemu zarządzania i kontroli PO RPW”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10.08.2009 – 31.01.2010 r.
 25. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę: "Audyt systemu zarządzania i kontroli POKL". Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.03.-31.07.2010 r.
 26. Ministerstwo Finansów przeprowadziło: "Audyt Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach PORPW". Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.08-31.12.2010 r.
 27. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: „Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01.12.2009 – 31.05.2010 r.Wynik kontroli. pobierz plik
 28. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: „Wykonanie planu finansowego w 2009 r.”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.12.2009 – 19.04.2010 r Wynik kontroli. pobierz plik
 29. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: "Działanie na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorstw". Kontrola została przeprowadzona w dnia 25.08.-12.09.2010 Wynik kontroli pobierz plik
 30. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: "Realizacja przez wybrane podmioty publiczne zadań w zakresie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie BIP". Kontrolę przeprowadzono w dniach 9-17.12.2010 r. Wynik kontroli.pobierz plik
 31. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę projektu „POKL.02.01.03-00-005/08 Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski” Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.04.-18.06.2010 r.
 32. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę projektu „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2008, nr. POPW.06.01.00-00-002/08”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.05.-30.06.2010 r.
 33. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę projektu: "Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PORPW 2007-2013 na 2009 r. dla Instytucji pośredniczącej PORPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.05.-30.06.2010 r.
 34. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę w ramach Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.10.-31.12.2010 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PARP w 2009 roku

 1. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Przestrzeganie procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działania 4.1, 5.3, 5.4 w ramach programu PO IG” kontrola przeprowadzona w dniach 26-30.01.2009 r.
 2. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Postępowanie przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji z PARP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-19.02.2009 r.
 3. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Przestrzeganie procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania oraz przygotowania IW do zamknięcia pomocy w ramach Działania 1.2 oraz Poddziałania 1.1.2 SPO WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 27-31.03.2009 r.
 4. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Zgodność wydatkowania środków przez PARP w latach 2007-2008 w ramach umowy o dotacje celową nr DIW-IV-MB-SA2/07 z dnia 4 lipca 2007 r. dot. Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22-30.06.2009 r.
 5. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę w zakresie sprawdzenia przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań 4.2, 4.4, 6.1 w ramach POIG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18-21.08.2009 r.
 6. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę w zakresie sprawdzenia przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania oraz przygotowania IW do zamknięcia pomocy w ramach priorytetu 2 SPO-WKP, 2004-2006”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-21.08.2009 r.
 7. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań: 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1". Kontrola została przeprowadzona w dniach 02-06.11.2009 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę działań: 1.4, 4.1, 4.2, 8.1, 8.2 PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 9-13.03.2009 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej” w ramach PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24-27.03.2009 r.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę w zakresie sprawdzenia przygotowania PARP do zamknięcia pomocy SPO-WKP w ramach poddziałań 1.1.2, 1.2.1 oraz 1.2.2 SPO-WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24-27.02.2009 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Przygotowanie Instytucji Wdrażającej do zamknięcia pomocy w ramach SPO-WKP Dz. 2.1 i Dz.2.3”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-29.05.2009 r.
 12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę przygotowania IW do zamknięcia pomocy SPO-WKP w ramach Poddziałań 1.2.3 i 2.2.1 SPO-WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.07.-04.08.2009 r.
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę realizacji zapisów umowy finansowania Działania 2.3 SPO-RZL w zakresie realizacji procedury zamykania Działania 2.3 SPO-RZL oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych IZ SPO-RZL z kontroli nr 1/2008”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 4-5.08.2009 r.
 14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę poświadczeń i deklaracji wydatków od IP do IZ w ramach PO RPW”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12-15.10.2009 r.
 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia IW do zamknięcia pomocy SPO-WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-16.12.2009 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę wdrażania działania 2.1 oraz 2.2 PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.03.2009 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę realizacji projektu systemowego o nr 2.13 pt. Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego przed negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 7-9.04.2009 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w PARP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.03.2009 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.06.-01.07.2009 r.
 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę projektu systemowego nr 2.1.3 POKL pt. Promowanie i upowszechnianie innowacyjności”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-25.09.2009 r.
 21. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę systemową wdrażania Działania 2.1 i 2.2 PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22-23.09.2009 r.
 22. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Kontrolę systemową w zakresie prawidłowości, efektywności i zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-30.01.2009 r.
 23. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Wsparcie zarządzania IW poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników PARP i RIF oraz kosztów wdrażania działań 8.1 i 8.2. PO IG w PARP, w zakresie sprawdzenia zgodności projektu z prawem wspólnotowym i krajowym”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-26.03.2009 r.
 24. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Kontrolę prawidłowości, efektywności, zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej, działanie 8.1, 8.2 PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.11.2009 r.
 25. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Kontrolę projektu systemowego realizowanego w ramach 8 osi priorytetowej PO IG pt. Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1, 8.2 PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.11.2009 r.
 26. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę: „Sprawdzającą realizację umowy POIG nr 1 MNiSW-PARP 2007 w sprawie realizacji POIG na lata 2007-2013”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.06.-31.07.2009 r.
 27. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z Pomocy Technicznej za 2009r. w tym prawidłowej realizacji Planu Działań na rok 2009”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18-21.12.2009 r.
 28. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: „Kontrolę realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.09.-31.10.2009.r. i w jej efekcie opracowano Wynik kontroli. pobierz plik
 29. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził: „Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 30.03.-11.05.2009 r.
 30. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził: „Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach SPO-WKP przy realizacji projektu nr WKP_1/3.3/44/2007/6/413 pt. Działania informacyjne i promocyjne o zasięgu ogólnopolskim dotyczące SPO-WKP i POIG, realizowane przez PARP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.08.-30.09.2009 r.
 31. Urząd Skarbowy Warszawa Wola przeprowadził kontrolę „Sprawdzenie przepływów pieniężnych przekazanych w 2006r. Polskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu Sp. z o.o. NIP 946-00-10-996 (do 2006r. Lubelskiemu Funduszowi Poręczeń Sp. z o.o.) oraz ustalenie źródeł pochodzenia przekazywanych środków pieniężnych i projektów, których dotyczą”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 08.09.2009 r.
 32. Archiwum Akt Nowych w dniu 31.08.2009 r. przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 673 z zm.), w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.