Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/Starszy Specjalista w Biurze Regionalnym w Poznaniu (ds. Informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania) nr ref.: S/SS/BREP/06/22

Miejsce pracy: Poznań

Główne zadania:

1. W ramach projektu pozakonkursowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach w Działaniu 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego ze środków PO WER, w roli eksperta ds. informacji:

 • udzielanie informacji dot. dostępnego w Polsce systemu wczesnego ostrzegania oraz innych działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023 w ramach punktu informacyjnego;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji o dyrektywie w ramach wsparcia infolinii;
 • prowadzenie szkoleń dla konsultantów infolinii;
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych, instruktażowych dla konsultantów infolinii;
 • pełnienie roli tzw. II linii wsparcia dla infolinii;
 • udział w zewnętrznych wydarzeniach konferencyjno-targowych i spotkaniach;
 • przygotowanie i prowadzenie spotkań przedsiębiorcami;
 • opracowanie materiałów informacyjnych rozpowszechniających wiedzę w zakresie dostępnego w Polsce systemu wczesnego ostrzegania oraz innych działań realizowanych w ramach dyrektywy 2019/1023;
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wdrożenia ww. dyrektywy;
 • bieżąca współpraca z departamentami PARP zaangażowanymi w realizację projektu;
 • udział w ewaluacji projektu i wypracowywaniu rekomendacji;
 • wsparcie merytoryczne pracowników wdrażających projekt SWO;
 • udział i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorców,
 • wsparcie w zakresie wdrożenia projektu SWO.

2. Współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców (w tym z organizacjami branżowymi), instytucjami, uczelniami i jednostkami samorządu terytorialnego w województwach Polski Zachodniej.

3. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących działań i oferty PARP.

4. Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wsparcia przedsiębiorców;
 • wiedza z zakresu przepisów prawa dotyczących restrukturyzacji i upadłości oraz znajomość narzędzi wsparcia w tym zakresie dostępnych dla przedsiębiorców;
 • umiejętność przygotowywania komunikatów oraz materiałów informacyjnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2);
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • umiejętność wyszukiwania informacji i dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność przygotowywania i wygłaszania prezentacji oraz prowadzenia webinarów oraz spotkań online.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, prawa lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa restrukturyzacyjnego;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (stacjonarnych lub online) oraz w wystąpieniach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce;
 • prawo jazdy kat. B.

Termin zgłoszeń: do 05.07.2022 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 06.06.2022 10:52
Poprawiono: 27.06.2022 11:45
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska