06 wrzesień 2019

Badanie podmiotów w zakresie powiązań kapitałowo – osobowych, w tym spełnienia definicji MŚP, oraz udostępnienia narzędzia do badania powiązań kapitałowo – osobowych na potrzeby PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na świadczenie usług, przez okres 30 miesięcy, polegających na:

  1. badaniu powiązań kapitałowo – osobowych podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, w celu określenia, czy dany podmiot uwzględnił dla celów wykazania spełnienia definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) wszystkie przedsiębiorstwa / podmioty partnerskie / powiązane,
  2. badaniu podmiotów wskazanych przez Zamawiającego, w celu jednoznacznego określenia przez Wykonawcę, czy dany podmiot spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
  3. ustaleniu przez Wykonawcę, czy wskazany przez Zamawiającego podmiot spełnia/nie spełnia definicję „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” (zgodnie z Art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
  4. udostępnieniu przez Wykonawcę narzędzia do badania powiązań kapitałowo – osobowych, pomiędzy wskazanymi podmiotami, w rozumieniu sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji usług wchodzących w skład planowanego zamówienia, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie ceny dla poszczególnych usług w załączonej tabeli.

Szacunek proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 września 2019 r., wpisując w temacie wiadomości: „Badanie podmiotów w zakresie spełnienia kryteriów MŚP, definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” oraz udostępnienia narzędzia do badania powiązań kapitałowo-osobowych na potrzeby PARP”. Informacji w zakresie planowanego zamówienia udziela Pan Tomasz Modzolewski, tel. (22) 432 70 74.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opublikowano: 06.09.2019 13:24
Poprawiono: 13.09.2019 11:56
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: