Utworzono: 27 lutego 2015

        

 

Zamawiający  unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonaną w dniu  27 lutego br. i przystępuje do ponownej oceny ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Powodem zmiany decyzji zamawiającego są informacje, które zostały powzięte po dokonaniu powyższej czynności, mogące mieć wpływ na wynik postępowania. 

O  wynikach ponownej oceny ofert Wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Utworzono: 26 lutego 2015

        

 

Zamawiający, działając zgodnie z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej  sygn. akt KIO 118/15, w sprawie odwołania wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. i TÜV Nord Polska sp. z o.o.  oraz zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej  sygn. akt KIO 99/15  w sprawie odwołania wniesionego przez Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o – unieważnił: czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i  czynność odrzucenia oferty Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.

więcej

Utworzono: 31 grudnia 2014

        

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce
i
BPIC Sp. z o.o. ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa,

z ceną oferty 741 762,00 zł. brutto.

więcej

Utworzono: 30 grudnia 2014

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

SOFTINET s.c.Krzysztof Bojar, Piotr Szymański
ul. Wygonowa 12c
05-840 Brwinów
z ceną oferty 270 600,00 zł brutto

więcej

Utworzono: 23 grudnia 2014

                MG

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1  złożoną przez Wykonawcę:

A.P.N Promise S.A.
ul. Kryniczna 2
03-934 Warszawa

Cena brutto oferty wynosi: 129 150,00  zł.

więcej

Utworzono: 18 grudnia 2014

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Utworzono: 16 grudnia 2014

                MG

Zamawiający, działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1  złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj.

Wardyński i Wspólnicy Spółka komandytowa
Aleje Ujazdowskie  10, 00-478 Warszawa
i
Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti
Via Brera 5, 20121 Mediolan

Cena brutto oferty wynosi: 232 888,20  zł.

W załączeniu informacja o wyniku postępowania.