Utworzono: 9 czerwca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w dniu 8 czerwca 2011 roku została zawarta umowa w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie w latach 2011-2015 ewaluacji bieżącej (on-going) wybranych  Działań POIG”,  znak sprawy: r/29/DRI/2011, z Wykonawcą:

więcej

Utworzono: 31 grudnia 2010

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Planowanie strategiczne w MMSP usługa szkoleniowo-doradcza”, znak sprawy: r/127/RZL/2010, wybrano ofertę Wykonawcy  ubiegającego się o udzielenie zamówienie:

WYG INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

z ceną oferty: 7 289 000,00 złotych brutto.

 

Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów w przyznawanych na podstawie kryteriów oceny ofert. Podlegające ocenie oferty , uzyskały w poszczególnych kryteriach oraz łącznie następującą liczbę punktów:

Utworzono: 28 grudnia 2010

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

PSDB Sp. z o.o.

ul. Sienna 64

00-825 Warszawa

za cenę oferty 71 919,50 złotych brutto.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2010

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

więcej

Utworzono: 10 grudnia 2010

POKL

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

A.P.N Promise  Sp. z o.o.

ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa,

za cenę oferty: 3 097 204,22 złotych brutto.

 

Utworzono: 2 grudnia 2010

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

JAVATECH Sp. z o.o.

ul. Olesińska 21

02-548 Warszawa

W załączeniu pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Utworzono: 25 listopada 2010

 

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Furnel Travel International Sp. z o.o.

ul. Kopernika 3

00-367 Warszawa

z ceną oferty:  389 244,00 złotych brutto


W załączeniu pełna treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty