Utworzono: 30 grudnia 2009




Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), pragniemy poinformować o wyobrze nakkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.

więcej

Utworzono: 21 grudnia 2009

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Infovide-Matrix S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa o wartości brutto oferty 201 300,00  zł. 

Utworzono: 18 grudnia 2009

 

PARP

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dalej zwana ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi zestawienia i utrzymania łącza internetowego dla II części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Crowley Data Poland  Sp.z o.o.

Utworzono: 10 grudnia 2009

Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Gift Serwis Piotr Milewski, ul. Bieszczadzka 31, 71-042 Szczecin o wartości brutto oferty 29 924,44  zł. 

Utworzono: 3 grudnia 2009

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu w przewidziany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie oferty złożyli: 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1

Konsorcjum:  Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Ernst & Young Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

2

KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

więcej

Utworzono: 24 listopada 2009



Zamawiający działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o., ul. Migdałowa 4 lok. 71, 02-796  Warszawa i Fundację Warszawski Instytut Bankowości, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa, o wartości brutto oferty 1 898 500,00  zł. 

 

Utworzono: 19 listopada 2009

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przygotowanie do druku, druk i dostawę kart świątecznych, kalendarza oraz papieru firmowego Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, znak sprawy r/322/11/2009 znajduje się poniżej.