Utworzono: 26 sierpnia 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu zarządzania projektami POKL, przygotowywania i weryfikowania wniosków o płatność o wycenę jednostkowej usługi polegającej na weryfikacji wniosków pośrednich przygotowanych przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 2.1.1 oraz 2.1.2 POKL, rozumianej jako przeprowadzenie pełnej weryfikacji wniosku do momentu jego zatwierdzenia.

więcej

Utworzono: 14 sierpnia 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.3, zakłada rozbudowę funkcjonującego obecnie portalu www.inwestycjawkadry.pl , którego celem było m.in. bezpłatne udostępnienie tzw. internetowej bazy ofert szkoleniowych zawierającej kompleksową ofertę szkoleń i studiów podyplomowych finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych.

więcej

Utworzono: 11 sierpnia 2014

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi doradczo-szkoleniowej przygotowywanej w ramach projektu systemowego PARP pn. „Instrument Szybkiego Reagowania”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.1.3.

więcej

Utworzono: 7 sierpnia 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na usługę zabudowy i obsługi stoiska PARP oraz wykonania materiałów reklamowych na potrzeby udziału w  Targach Innotech w Kielcach, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej

Utworzono: 5 sierpnia 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę organizacji pięciu warsztatów regionalnych „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Termin nadsyłania oszacowania mija w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 15:00

więcej

Utworzono: 29 lipca 2014

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, PARP zwraca się z prośbą do podmiotów świadczących usługi z zakresu kontroli i audytów o wycenę jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu audytów weryfikacyjnych wobec podmiotów deklarujących chęć realizacji usług rozwojowych* dla przedsiębiorców i ich pracowników, które będą finansowane ze środków EFS w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w zakresie sprawdzenia zgodności wpisu do Rejestru Usług Rozwojowych (dalej: RUR**)  ze stanem faktycznym.

więcej

Utworzono: 23 lipca 2014

W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny za usługę przygotowania materiałów informacyjnych. Proszę o podanie cen jednostkowych netto oraz brutto, sumy kosztów netto/brutto dla poszczególnych pozycji oraz wartości zamówienia netto/brutto, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

więcej