Utworzono: 20 sierpnia 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi organizacji i obsługi Kapituły Konkursu i Gali finałowej konkursu  „Pracodawca Jutra”.

więcej

Utworzono: 14 sierpnia 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.3, zakłada rozbudowę funkcjonującego obecnie portalu www.inwestycjawkadry.pl, którego celem było m.in. bezpłatne udostępnienie tzw. internetowej bazy ofert szkoleniowych zawierającej kompleksową ofertę szkoleń i studiów podyplomowych finansowanych ze środków UE oraz oferowanych na zasadach komercyjnych. Nowe podejście do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników w okresie programowania 2014-2020 będzie polegać na zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych będzie odbiorca wsparcia i jego potrzeby. W celu realizacji powyższego założenia portal www.inwestycjawkadry.pl  został zmodernizowany i rozbudowany o nowe usługi tworząc Rejestr Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 28 lipca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na wyprodukowaniu tabliczek informacyjnych wg przedstawionej poniżej specyfikacji.

więcej

Utworzono: 23 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem badania jest: Przegląd przedsiębiorstw na rynku ppp w Polsce jest przeprowadzenie analizy struktury przedsiębiorstw, które angażują się w projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, realizowane lub planowane w oparciu o Ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

więcej

Utworzono: 15 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku, Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi związanej z opracowaniem modelu analizy sektorów oraz modelu oceny (ewaluacji) efektów działań Rad Sektorowych w ramach Działania PO WER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych).

więcej

Utworzono: 15 lipca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na przygotowaniu do druku, druku i dostarczeniu 350 tys. sztuk ulotek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa lub do magazynów DB Schenker, obsługującego Wystawę Światową Expo 2015 w Mediolanie we Włoszech, Via Montello 20, Baranzate (Mediolan), Republika Włoska lub - Cargo 5 (Service Screening Area),  Viale delle Ferrovie, RHO (Mediolan), Republika Włoska. Aby zrealizować to zamówienie musimy dokonać wstępnego szacowania jego wartości. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia podziale na poszczególne zadania i warianty.

więcej

Utworzono: 14 lipca 2015

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do przesłania wyceny zamówienia na organizację i obsługę konferencji, w tym zapewnienie obsługi PR, która odbędzie się w październiku, podczas Tygodnia ICT na EXPO 2015 w Mediolanie.

Liczba uczestników konferencji: 40 osób +/- 10 osób. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele włoskiej administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele funduszy venture capital (VC), aniołowie biznesu, inwestorzy kapitałowi;

więcej