Utworzono: 13 lutego 2009

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), pragniemy poinformować, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p/127/8/2008 „Audyt wniosków o płatność składanych przez Podmioty wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL", w terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

więcej

Utworzono: 16 stycznia 2009

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski II” znak sprawy: p/124/8/2008, dokonano wyboru  najkorzystniejszej oferty.

więcej

Utworzono: 14 stycznia 2009

 

Uprzejmie informujemy, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej”, znak sprawy: p/138/8/2008 p/121/8/2008 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

Jednocześnie informujemy, że wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na realizację ww. zamówienia.

 

Utworzono: 9 stycznia 2009

Uprzejmie informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, instalację i wdrożenie informatycznego systemu kadrowo-płacowego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z późn. zmian., ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożono żadnej oferty.

W najbliższym terminie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie na zaprojektowanie, instalację i wdrożenie informatycznego systemu kadrowo-płacowego.

 

Utworzono: 7 stycznia 2009
Na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dostawy prasy i czasopism dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wybrano ofertę firmy: G.L.M. Gajewski & Morawski Sp. J., ul. Uprawna 3 z siedzibą w Warszawie z ceną brutto zamówienia: 69 887,26 złotych.

Ze względu na fakt, iż była to jedyna oferta, otrzymała maksymalną ilość punktów:100.

 

 


Utworzono: 30 grudnia 2008

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego  


Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 133.000 euro na:

Audyt usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektów systemowych PARP Poddziałanie 2.1.3 PO KL

UWAGA!

W związku ze Zmianą 2 SIWZ przedłużeniu ulega termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 09.03.2009 r. do godziny 13:00.

więcej

Utworzono: 24 grudnia 2008
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na leasing samochodów  Na podstawie art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na leasing samochodów wybrano ofertę firmy Business Lease Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, dla za cenę brutto: 477 088,02 złOferta złożona przez Business Lease Poland Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą dla
w jedynym kryterium jakim była cena.           

więcej