Utworzono: 18 stycznia 2008

W związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - na przeprowadzenie ewaluacji ex-post Regionalnego programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (2003/004-379/05.04 Phare 2003 SSG) oraz programu Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - Inwestycje MSP w Technologie i Innowacje (2003/004-379/05.02 Phare 2003 SSG) - Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) zawiadamia, że spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, wybrał najkorzystniejszą.

numer sprawy: p/415/1/2007  

więcej

Utworzono: 18 stycznia 2008
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz, 1658 z późn zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia „Usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych oraz sesji informacyjno-doradczych z zakresu innowacyjności oraz transferu technologii dla przedstawicieli ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)" ( nr ogłoszenia na portalu UZP 110556-2007), wybrana została oferta firmy:

więcej

Utworzono: 9 stycznia 2008
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Pańska 81/83
00 - 834 WARSZAWA,
tel. (022) 432 80 80
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 133 000 euro

na przeprowadzenie badania

Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych a Krajowy System Usług dla MSP - projekt badawczy

więcej

Utworzono: 31 grudnia 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony, poniżej 137.000 euro na:

Dostawę prasy i czasopism do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 


więcej

Utworzono: 24 grudnia 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie kampanii medialnych promujących ideę kształcenia ustawicznego w ramach szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz mikropożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców udzielanych w ramach dofinansowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i oferty funduszy kapitału zalążkowego

 


więcej

Utworzono: 21 grudnia 2007
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Efektywność wsparcia w ramach Działania 2.1 PO KL" (CPV 74130000-9- usługi badania rynku i opinii publicznej i podobne usługi), oferty złożyli następujący Wykonawcy:

więcej

Utworzono: 18 grudnia 2007
CZĘŚĆ I:
do dnia 12 GRUDNIA 2007 r., w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „przeprowadzenie kampanii medialnej promującej ideę kształcenia ustawicznego wśród kobiet w ramach szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 4 grudnia 2007 r.), do godz. 10.00 złożono 5 ofert, w tym:

więcej