Utworzono: 30 listopada 2006
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu: „Promocja projektów własnych PARP realizowanych w ramach SPO RZL".

Powodem faktycznym unieważnienia postępowania jest niezłożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu.


więcej

Utworzono: 28 listopada 2006
"Usługi przygotowania i przeprowadzenia badań jakości świadczenia usług przez organizacje zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)"

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro


więcej

Utworzono: 24 listopada 2006

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551) zawiadamia, że w przedmiotowym przetargu nieograniczonym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nw. Wykonawcy:

Max Weber Sp. z o.o.,
ul. Poligonowa 1/6u,
04-051 Warszawa,


za cenę ofertową brutto 97.600,00 zł
(słownie złotych brutto: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). 

 


więcej

Utworzono: 24 listopada 2006
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551) zawiadamia, że w przedmiotowym przetargu nieograniczonym, nie została złożona żadna oferta, wobec czego postępowanie zostało unieważnione.

więcej

Utworzono: 17 listopada 2006
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000 euro na usługi:

Opracowanie językowe i graficzne, przygotowanie do druku (skład), druk i dystrybucja ulotek promocyjnych oraz broszur Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


więcej

Utworzono: 15 listopada 2006
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000 Euro na:

„Usługi przygotowania i przeprowadzenia badań jakości świadczenia usług przez organizacje zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)"


więcej

Utworzono: 10 listopada 2006
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/04-1416054

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80
faks: (22) 432 84 41


więcej