Utworzono: 27 września 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań w ramach projektu Rada Programowa ds. kompetencji”, znak sprawy: p/228/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2018 r. o godz. 11:00

 

więcej