Utworzono: 12 marca 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż i demontaż zabudowy o powierzchni wystawienniczej  około 60 m2, opracowanie i wykonanie roll-upów oraz przygotowanie i dostarczenie drobnego cateringu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 20 marca godz. 12:00

Utworzono: 11 marca 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu panelu z udziałem ekspertów, a następnie opracowanie raportu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 19 marca godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie panelu, z udziałem ekspertów (tj. osób ze środowiska naukowego i biznesowego zajmujących się tematyką pomiaru wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie), mającego na celu ocenę opracowanego w ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (w skórcie NKL) oraz przedstawienie raportu z przeprowadzonej dyskusji wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwych do wprowadzenia zmian w opracowanym NKL."

więcej

Utworzono: 11 marca 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej 30 000 euro.

Celem zamówienia jest wytworzenie aplikacji dotyczącej polskiej obecności na Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie na platformy mobilne.

więcej

Utworzono: 6 marca 2015

Przedmiotem Zamówienia są świadczenia związane ze statusem Partnera na konferencji komercyjnej. Prezentowanie danych BKL na konferencjach zewnętrznych pozwala utrzymać ich wysoką rozpoznawalność, a przede wszystkim pozwala dotrzeć do nowych grup odbiorców gotowych wykorzystać wyniki badań BKL w swojej pracy. Takie działania pozwolą także wpływać na wizerunek PARP jako eksperta w obszarze powiązań między edukacją a rynkiem pracy.

Termin składania ofert upływa 13 marca 2015 r. o godz. 16.00.

więcej

Utworzono: 4 marca 2015

Zaproszenie do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowania materiałów prasowych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania.

UWAGA – Zmiana zapisu w pkt 4 Termin płatności: Płatności realizowane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych (nie dotyczy płatności za prace wykonane w marcu 2015 r.).

Każdorazowe wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy będzie iloczynem liczby materiałów prasowych i stawki za dany materiał prasowy.

więcej

Utworzono: 2 marca 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych, skład, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych PO IG oraz PO RPW z podziałem na pakiety: pakiet A - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, pakiet B - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 10 marca 2015 r. o godz. 12.00

więcej

Utworzono: 25 lutego 2015

Zamówienie publiczne bez zastosowania ustawy – poniżej kwoty 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dokonaniu weryfikacji i zatwierdzenia nie więcej niż 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) wniosków o płatność pośrednią przygotowanych przez Beneficjentów na podstawie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” oraz Poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty - 12.03.2015 r. do godziny 10:00.

więcej