Utworzono: 19 lipca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie mienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i rabunku ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Zamawiającego w wynajmowanych nieruchomościach i rzeczach ruchomych.

więcej

Utworzono: 19 lipca 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi korekty językowej 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria oceny ofert zostały przedstawione w zaproszeniu do złożenia oferty. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2017

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na przeprowadzeniu niezależnej, pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP /Zamawiający). Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zaproszenia do złożenia oferty.

więcej

Utworzono: 11 lipca 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 10 lipca 2017

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na zaangażowaniu Państwa firmy w działania dotyczące audytu i doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczośc. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 4 lipca 2017

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi redakcji i korekty językowej 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017-2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria oceny ofert zostały przedstawione w Zaproszeniu do złożenia oferty. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

więcej

Utworzono: 3 lipca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę rejestracji rozmów telefonicznych zewnętrznych przychodzących i wychodzących do/z wybranych numerów telefonicznych używanych przez PARP w ramach telefonii stacjonarnej.

więcej