Utworzono: 11 października 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia „Przeprowadzenie oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do: XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości oraz studiów wykonalności opracowanych w ramach Pilotażu Grantów dla „Seal of excellence””. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 6 października 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie audytu SEO strony internetowej projektu Enterprise Europe Network.

więcej

Utworzono: 29 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi badania ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. 

więcej

Utworzono: 21 września 2017

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi badania ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 12 września 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi badania ewaluacyjnego „Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu przygotowania oferty, formularz oferty i projekt umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 30 sierpnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację techniczną pięciu filmów szkoleniowo-informacyjnych z zakresu internacjonalizacji dedykowanych firmom z sektora MŚP "Szkoła dla eksportera” w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl. Termin dostarczenia oferty: 6 września 2017 r. godz. 15:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najkorzystniejszą, spośród 6 oferentów, ofertę złożyła firma Doradztwo mediowe Sp. z o.o. z ceną brutto 14 760,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.

Utworzono: 11 sierpnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na Organizacji 8 spotkań w ramach projektu Inno Lab.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: aneta_ganeczko@parp.gov.pl. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 sierpnia 2017 r. godz. 10:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

więcej