Utworzono: 12 sierpnia 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1., ogłasza listę umów zawartych w ramach II edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy.

Utworzono: 20 czerwca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako beneficjent systemowy projektu innowacyjnego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3 Kapitał intelektualny jako element wartości przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, nr 84, poz. 712, z poźn. zm), uprzejmie informuje, że dokonała wyboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

więcej

Utworzono: 15 czerwca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje rozszerzoną listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia po rozpatrzeniu odwołań Wnioskodawców w ramach projektu „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”,  w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1  POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”.

Utworzono: 30 maja 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju informuje o zakończeniu procedury naboru Partnera do ww. projektu.

więcej

Utworzono: 12 maja 2011

10 maja br. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”,  w ramach projektu systemowego PARP Poddziałanie 2.2.1  POKL „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK”.

Utworzono: 22 kwietnia 2011

Lista rankingowa - II edycja konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy 18 kwietnia br. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze  i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

Utworzono: 31 marca 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. ” Pilotaż usługi doradztwa- asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”