Utworzono: 24 maja 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”.

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”.

więcej

Utworzono: 15 lutego 2012

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, realizowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 3: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”

więcej

Utworzono: 13 lutego 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach konkursu na wybór wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 81 wniosków o udzielenie wsparcia. Nie został złożony żaden wniosek z województwa podlaskiego.

Utworzono: 13 stycznia 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 81 wniosków o udzielenie wsparcia. Nie został złożony żaden wniosek z województwa podlaskiego.

Utworzono: 28 listopada 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U.Nr.111.poz.710, z późn. zm., dalej w ogłoszeniu jako „rozporządzenie POKL”), w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego)ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

Utworzono: 21 września 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje, iż w dniu 6 września 2011 r. podpisano Umowę partnerstwa nr DRK/POKL.2.1.3-033/1/2011 z Fundacją Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, której celem jest wspólna realizacja projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

więcej