Utworzono: 22 sierpnia 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach konkursu na wybór Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

Utworzono: 6 sierpnia 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

Utworzono: 3 sierpnia 2012

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów rekomendowała do udzielenia wsparcia 20 projektów, które uzyskały łącznie co najmniej 70 punktów i jednocześnie w każdym z ocenianych kryteriów uzyskały co najmniej 70% punktów, na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 37 894 180,98 złotych. Kwota ta znacznie przekracza sumę środków dostępnych w ramach konkursu tj. 20 241 000,00  złotych (w tym 10% wartości środków przeznaczonych na ewentualne pozytywnie rozpatrzone przez PARP wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy).

więcej

Utworzono: 20 lipca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje, iż w dniu 12 lipca 2012 r. podpisano Umowę partnerską nr DRK/POKL.2.1.3-035/1/2012 z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami, której celem jest wspólna realizacja projektu systemowego PARP „Biznes dla edukacji”.

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.) zw. dalej rozporządzeniem POKL,

uruchamia nabór wniosków w konkursie na rozszerzenie oferty usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, świadczonych przez instytucje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wraz z partnerami.

więcej

Utworzono: 18 czerwca 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U.Nr.111.poz.710, z późn. zm., dalej w ogłoszeniu jako „rozporządzenie POKL”),

w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.

więcej

Utworzono: 5 czerwca 2012

W ramach V konkursu dotyczącego udzielenia wsparcia na realizację projektu związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej złożono 31 wniosków. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie wyznaczonym w Wytycznych, który upłynął 16 kwietnia 2012 roku o godz. 16.30. Poniżej znajduje się lista podmiotów, które złożyły wnioski w ramach konkursu.

więcej