Utworzono: 3 kwietnia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór partnera/ów do realizacji projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki,  Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe, zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu.

Pytania i odpowiedzi (link)

więcej

Utworzono: 29 marca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”, w ramach Zadania 3 („Świadczenie usług systemowych KSU”) projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska”

więcej

Utworzono: 28 grudnia 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju informuje o zakończeniu procedury naboru Partnera do ww. projektu.

więcej

Utworzono: 18 grudnia 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” - poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL, zawartych zostało 12 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 11.450.386,76 zł.

więcej

Utworzono: 28 listopada 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach konkursu na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych, organizowanego w ramach projektu systemowego PARP „Biznes dla edukacji”, Poddziałanie 2.1.3 PO KL.

więcej

Utworzono: 6 listopada 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ogłasza nabór partnera(ów) do realizacji projektu systemowego
”Firmy rodzinne II”

 

więcej

Utworzono: 12 października 2012

Zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców podmioty składające wnioski w ramach V konkursu miały możliwość skorzystania ze środka odwoławczego w postaci złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Z możliwości tej w V konkursie skorzystało siedmiu Wnioskodawców.

więcej