Utworzono: 7 października 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski
o udzielenie wsparcia na wdrożenie usługi: „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców”.

więcej

Utworzono: 5 września 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

więcej

Utworzono: 21 sierpnia 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064), zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”,

więcej

Utworzono: 20 sierpnia 2013

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 10 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

więcej

Utworzono: 23 lipca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. : "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw" ogłoszony w dniu 25 czerwca 2013 r. wpłynęło 19 wniosków

Utworzono: 22 lipca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Utworzono: 4 lipca 2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”,

w ramach Zadania 3 („Świadczenie usług systemowych KSU”) projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), na lata 2007-2013, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa
dla mikro- i małych przedsiębiorców”

Wnioski należy składać w terminie

od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r., do godziny 16.30

w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

więcej