Utworzono: 21 czerwca 2010
 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

 na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)

 w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”, Zadania 6 – „Testowanie realizacji nowych usług”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

informuje o rekomendowaniu 5 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej nr 1: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

więcej

Utworzono: 17 czerwca 2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji projektów mobilnych reklam na środki transportu miejskiego (autobusy) w ramach promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

więcej

Utworzono: 16 czerwca 2010

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 ze zm.)

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

ogłasza

III KONKURS

dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcie na realizację projektu

związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej.

więcej

Utworzono: 16 marca 2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż decyzją Prezes PARP w dniu 8 czerwca 2010 r. został unieważniony konkurs na wybór partnera do projektu systemowego PARP  pt. „Kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw” (Biznes dla Edukacji),

Powodem unieważnienia konkursu były zbyt ogólnie zdefiniowane kryteria wyboru, co w konsekwencji mogło mieć wpływ na przebieg procesu naboru partnera w ramach ww. konkursu. 

 

więcej

Utworzono: 8 lutego 2010

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710 ze zm.)

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

ogłasza

III KONKURS

dla podmiotów ubiegających się o udzielenie wsparcie na realizację projektu

związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Utworzono: 4 lutego 2010

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż decyzją Prezes PARP w dniu 8 czerwca 2010 r. został unieważniony konkurs na wybór partnera do projektu systemowego PARP  pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Tym samym wybór na partnera ww. projektu Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu traci moc wiążącą.

Powodem unieważnienia konkursu były zbyt ogólnie zdefiniowane kryteria wyboru, co w konsekwencji mogło mieć wpływ na przebieg procesu naboru partnera w ramach ww. konkursu.

 

 


 

więcej

Utworzono: 31 lipca 2008
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.06.2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 111, poz. 710)

w ramach projektu systemowego pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ogłasza konkurs

dla podmiotów ubiegających się o wsparcie na realizację projektu
związanego z podnoszeniem kompetencji kadry szkoleniowej

wyniki konkursu

więcej