W dziale zamieszczone zostały akty prawne związane z działalnoscią PARP. Zostały one podzielone na trzy grupy:

Regulacje ogólne - akty prawne dotyczące najbardziej ogólnych regulacji, np. Narodowy Plan Rozwoju lub Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Regulacje dotyczące PARP - wszelkie akty prawne opisujące ramy w jakich działa PARP.

Regulacje programowe - Rozporzadzenia opisujace programy pomocowe realizowane przez PARP.

Opublikowano: 18.01.2008 11:29      Utworzono: 18.01.2008 11:29      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak