Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Zakup usług eksperckich w formie wkładu merytorycznego (teksty, opracowania) i graficznego (tabele, wykresy, mapy i inne elementy graficzne) na potrzeby „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2017".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia. Oferty powinny zostać przygotowane na załączonym wzorze Formularza ofertowego.

Termin złożenia oferty: 21 marca 2017 r. do godz. 12:00 w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: robert_zakrzewski@parp.gov.pl

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro)
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.


Opublikowano: 07.03.2017 11:49      Utworzono: 07.03.2017 11:49      Poprawiono: 14.04.2017 09:53     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: