Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Zgodnie z treścią art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), dane dotyczące podmiotów, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła pomocy finansowej, mogą być udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów albo podmiotom, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizacje zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Tym samym informacje odnotowane w rejestrze podmiotów niewywiązujących się ze zobowiązań, tj. wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia bądź pożyczki na podstawie art. 6b ust. 3 pkt 3 lit c wskazanej powyżej ustawy, nie podlegają udostępnieniu.


Opublikowano: 15.02.2011 11:58      Utworzono: 15.02.2011 11:58      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marek Szwed-Lipiński