Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Oferty powinny zostać przygotowane na załączonym wzorze formularza ofertowego.

 

Prosimy o nadsyłanie ofert pocztą elektroniczną na adres: joanna_orlowska@parp.gov.pl

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 18 lipca 2017 r.

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro). Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie ofert na realizację zamówienia: Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce” wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez p. Annę Lis. Oferta odpowiada wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ww. zaproszeniu. Ocena wybranej oferty: 79,38 pkt. Pozostałe oferty uzyskały: 56,25 pkt., 35,63 pkt. i 35,53 pkt.


Opublikowano: 11.07.2017 11:38      Utworzono: 11.07.2017 11:38      Poprawiono: 25.10.2017 13:43     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: