Usługa realizowana jest w ramach projektu badawczego „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” Działanie POWER 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

 

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia szacunku kosztu realizacji usługi eksperckiej, której przedmiotem jest:

 • przygotowanie (konsultacje, opiniowanie) metodologii badania konkretnego sektora/branży: sektor mody i innowacyjnych tekstyliów, sektor budowlany, sektor zdrowia;
 • przeprowadzenia analizy danych zastanych (desk research) dla ww. branż;
 • opracowania raportów cząstkowych z badań ilościowych i jakościowych, raportu syntetyzującego wyniki badań, wnioski i rekomendacje dla każdej branży/sektora.

Celem badań branżowych, w ramach których realizowane są usługi eksperckie, jest ocena i określenie zapotrzebowania na kompetencje w wybranych 3 branżach.

Badania posłużą zamawiającemu, a także instytucjom prowadzącym Sektorowe Rady ds. Kompetencji w ww. branżach do wdrożenia działań na rzecz dopasowania kompetencji pracowników i przyszłych pracowników do realnych potrzeb pracodawców w danej branży (również aby pozyskiwane kompetencje lepiej wpisywały się w prognozowane w danych branżach zmiany).

Zgodnie z przyjętym założeniem, podczas realizacja przedmiotu zamówienia, wykorzystana zostanie metodologia (metody, techniki i narzędzia badawcze)  opracowana we wcześniejszym etapie.

Planuje się przeprowadzenie 2 edycji badań branżowych (jakościowych i ilościowych) dla wskazanych wyżej 3 branż (łącznie 6 edycji). Próba badawcza dla każdej edycji badań w każdej branży to ok. 800 wywiadów, przy czym, dodatkowo w ramach badań jakościowych planowane są w każdej branży indywidualne wywiady, panele eksperckie oraz analiza danych zastanych w każdej branży będąca przedmiotem niniejszego zapytania.

Przewidywany okres realizacji usługi: zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji projektu

 • przygotowanie (konsultacje, opiniowanie) metodologii badania 3 sektorów/branż: 2017 r. (1 szt) - 2018 r. (2 szt);
 • przeprowadzenia badania danych zastanych (desk research) dla 3 sektorów/branż: 2018 r (1 szt), 2019 r. (2 szt)
 • opracowania raportów cząstkowych z 2 edycji badań ilościowych i jakościowych, raportu syntetyzującego wyniki badań, wnioski i rekomendacje dla 3 sektorów/branż: 2019 r. (3 szt), 2022 r. (3 szt).

Poniżej zamieszczono zakres obowiązków ekspertów objętych przedmiotem zamówienia. Proszę o podanie ceny brutto i netto wynagrodzenia dla każdej z trzech usług eksperckich, tj. dla:

Ekspert ds. konsultacji metodologii badań, zakres obowiązków:

 1. Opiniowanie raportu metodologicznego zawierającego szczegółową propozycję realizacji badań jakościowych i ilościowych w zakresie: celów badań, przyjętych metod i technik badawczych, sekwencji postępowania badawczego, uzyskiwanych produktów.
 2. Konsultacje dotyczące planowej analizy potrzeb informacyjnych związanych z BKL w danym sektorze, a w szczególności:
  1. Opiniowanie listy podmiotów i ich reprezentantów uwzględnionych w badaniu potrzeb informacyjnych.
  2. Opiniowanie propozycji metodologii badania potrzeb informacyjnych.
  3. Ocena propozycji narzędzi do badania potrzeb informacyjnych (np. scenariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety).
  4. Opiniowanie planu raportu z analizy potrzeb informacyjnych.
  5. Opiniowanie raportu z analizy potrzeb informacyjnych.
 3. Konsultacje związane z zakresem i charakterem analizy danych zastanych, w tym:
  1. Opiniowanie źródeł danych do analizy (np. raportów, opracowań i baz danych).
  2. Opiniowanie planu raportu z analizy danych zastanych
  3. Opiniowanie raportu z analizy danych zastanych.
 4. Konsultacje i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją badań jakościowych, w tym:
  1. Opiniowanie narzędzi badawczych (scenariusze wywiadów i paneli eksperckich, ankieta do badania metodą delficką).
  2. Opiniowanie procedury doboru próby i składu próby do IDI, paneli eksperckich, badań za pomocą metody delfickiej.
  3. Opiniowanie produktów badań uzyskiwanych w poszczególnych etapach (IDI, panele eksperckie, metoda delficka) pod względem jakości i zawartości merytorycznej.
 5. Konsultacje i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją badań ilościowych, w tym:
  1. Opiniowanie narzędzi badawczych zawierających profile kompetencji oraz pozostałe elementy służące ocenie dopasowania kompetencyjnego w sektorze.
  2. Ocena narzędzia pod kątem spójności z narzędziami wykorzystywanymi w badaniu przekrojowym BKL w celu zapewnienia porównywalności informacji.
  3. Opiniowanie procedury doboru próby do badania ilościowego.
 6. Konsultacje związane z planowaniem analizy danych, analizą danych i opracowaniem raportów z badań, w tym:
  1. Opiniowanie planu raportów z badań .
  2. Opiniowanie raportów z badań.
 7. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach związanych z realizacją i upowszechnianiem wyników badań.

Ekspert ds. analizy danych jakościowych i ilościowych, zakres obowiązków:

 1. Opracowanie planu analizy danych odpowiadającej na cele, problemy i pytania badawcze.
 2. Analiza danych jakościowych, uwzględniająca wyniki wywiadów pogłębionych, paneli eksperckich, metody delfickiej, w której stosowane będą odpowiednie do pytań i problemów badawczych techniki analityczne – np. matryce, sieci, analiza semantyczna.
 3. Przygotowanie raportów z badań jakościowych oraz ilościowych, zawierających odpowiedzi na pytania badawcze, streszczenie wyników i rekomendacje, a także syntetycznego raportu podsumowującego.
 4. Przygotowanie wkładu merytorycznego do dodatkowych materiałów upowszechniających wyniki badań (np. do infografik, komunikatów prasowych, prezentacji konferencyjnych ulotek, itp.).
 5. Konsultacje założeń badań i narzędzi badawczych pod względem wymagań wynikających z planu analizy danych.
 6. Współpraca z ekspertami ds. metodologii badań jakościowych i ilościowych.
 7. Współpraca z wykonawcą, realizującym badania terenowe, nadzór nad badaniami terenowymi.
 8. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i spotkaniach związanych z realizacją i upowszechnianiem wyników badań.
 9. Uczestnictwo w wybranych panelach eksperckich innych działaniach badawczych w celu zapoznania się z przebiegiem prac terenowych.

Ekspert ds. analizy danych zastanych, zakres obowiązków:

 1. Opracowanie raportu z analizy danych zastanych zawierającego następujące elementy:
  1. Charakterystyka ogólnej specyfiki funkcjonowania sektora w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej.
  2. Charakterystyka i dynamika zatrudnienia w sektorze, tym: liczby zatrudnionych z uwzględnieniem poziomu wykształcenia i zajmowanych stanowisk.
  3. Trendy rozwoju sektora oraz czynników warunkujących jego rozwój (z uwzględnieniem trendów demograficznych, technologicznych i biznesowych).
  4. Wyzwania (zagrożenia) i szanse stojące przed sektorem i jego podsektorami w krótkiej, średniej i długoterminowej perspektywie.
  5. Przewidywanie rozwoju sytuacji w sektorze – kierunki rozwoju, dynamika i specyfika zatrudnienia, zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w krótkim, średnim i długim okresie.
  6. Identyfikacja głównych procesów biznesowych w sektorze, odpowiadających im zadań zawodowych oraz stanowisk/funkcji związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.
  7. Identyfikacja kluczowych kompetencji w sektorze, szczególnie tych powiązanych z głównymi procesami biznesowymi.
  8. Lista istotnych publikacji, opracowań, danych źródłowych charakteryzujących sytuację sektora w kontekście polskim i międzynarodowym.
  9. Identyfikacja kluczowych liderów opinii (np. kadra zarządzająca, reprezentanci pracowników, eksperci, przedstawiciele władz publicznych i administracji), których należy pozyskać jako respondentów i ekspertów do kolejnej fazy badań.

Od ekspertów (wykonawców) wymagane będzie doświadczenie w realizacji podobnych usług, praktyczna znajomość procesu badawczego od projektowania po przygotowanie raportu i prezentację, znajomość technik opracowywania założeń metodologicznych badań w obszarze edukacji i rynku pracy, znajomość specyfiki branży/branż objętych badaniem.

Proszę o podanie szacunkowej ceny poszczególnych usług eksperckich do dnia 11 sierpnia br. do godz. 15:00 na adres: Magdalena_Jarzynska@parp.gov.pl

Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Opublikowano: 04.08.2017 12:36      Utworzono: 04.08.2017 12:36      Poprawiono: 04.08.2017 12:37     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: