Organy PARP i  ich kompetencje

Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza. W jej skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego Ministerstw: Rozwoju i Finansów, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Kontrolę nad całością prac Agencji sprawuje Prezes. Prezes oraz Zastępcy Prezesa są upoważnieni do składania oświadczeń woli i zawierania umów w imieniu Agencji, sprawują ponadto bezpośredni nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad realizacją zadań przez Departamenty i Biura. Do kompetencji kierownictwa PARP należy w szczególności:

 • zatwierdzanie projektów dokumentów wdrożeniowych i sprawozdawczych,
 • powoływanie komisji przetargowych i konkursowych oraz zatwierdzanie wyników postępowań prowadzonych przez te komisje, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Agencji,
 • akceptowanie płatności,
 • dysponowanie rachunkami bankowymi Agencji na podstawie odrębnych upoważnień Prezesa,
 • wydawanie wytycznych i poleceń służbowych dyrektorom Departamentów/Biur.

Kierownictwo PARP

Prezes PARP -  Patrycja Klarecka

Zastępcy Prezes PARP: Nina Dobrzyńska,Jadwiga Lesisz, Małgorzata Oleszczuk

Struktura Departamentów i Biur PARP

W skład PARP wchodzi 21 komórek organizacyjnych.

Departament Koordynacji Wdrażania Programów - tel. 22 432 71 48

Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji pośredniczącej oraz instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w programach realizowanych przez Agencję, w tym w szczególności:

1) opracowuje standardowe rozwiązania i koordynuje ich spójne stosowanie w programach realizowanych przez Agencję;
2) opracowuje i wdraża zasady zarządzania projektami w Agencji;
3) koordynuje proces uzgadniania i podpisywania Porozumień programowych oraz ich aneksowania;
4) koordynuje uczestnictwo Agencji w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych i aktów prawnych dotyczących realizowanych programów operacyjnych;
5) prowadzi nabór i nadzoruje współpracę z ekspertami uczestniczącymi w ocenie projektów;
6) sporządza deklaracje wydatków, prognozy wydatków, a także wykonuje zadania z zakresu monitorowania i sprawozdawczości z realizowanych działań;
7) realizuje zadania instytucji pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych realizowanych przez Agencję w ramach POWER w zakresie powierzonym  przez Instytucję Zarządzającą;
8) koordynuje współpracę Agencji z regionalnymi instytucjami finansującymi, w tym prowadzi sprawy związane z zapewnianiem finansowania kosztów ponoszonych przez te instytucje w związku z realizacją zadań powierzonych im przez Agencję;
9) koordynuje system wsparcia użytkowników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Agencji;
10) prowadzi nadzór merytoryczny nad lokalnym systemem informatycznym (LSI);
11) koordynuje prace zespołu roboczego ds. analizy wyników konsultacji w zakresie dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów;
12) prowadzi rejestr podmiotów, które w sposób istotny naruszyły umowę zawartą z Agencją wskazanych w art. 6b ustawy;
13) uczestniczy w przygotowaniu rocznego Planu Działania PARP.

Departament Koordynacji Wdrażania Programów zarządza procedurami w Agencji oraz prowadzi bibliotekę procedur w formie elektronicznej oraz obsługuje w tym zakresie intranetowe strony informacyjne  w zakresie procedur.

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - tel. 22 432 82 08

Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw i ich powiązań na rynkach międzynarodowych, w tym w szczególności:

1) zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej  dla  Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR) i Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW), w zakresie:

 • poddziałania 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych,
 • poddziałania 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL,
 • działania 1.2 PO PW Wsparcie internacjonalizacji MŚP;

2) zadań Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze tematycznym Departamentu;

Departament Promocji Gospodarczej - tel. 22 432 71 02

Departament Promocji Gospodarczej odpowiada za realizację zadań z zakresu współpracy międzynarodowej i wspierania promocji gospodarczej,  w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania: 3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne, oraz 3.3.2 POIR Branżowy program promocji branży IT/ICT;
2) prowadzi obsługę Sekretariatu Rady Biznesu Państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin (Rada Biznesu 16+1) oraz reprezentuje w niej Agencję;
3) reprezentuje Agencję w pracach międzynarodowych komisji do spraw współpracy gospodarczej, organach konsultacyjnych i doradczych zajmujących się promocją gospodarczą i rozwojem eksportu oraz organizacji międzynarodowych;
4) organizuje przedsięwzięcia informacyjne, promocyjne i kooperacyjne w kraju i za granicą, w szczególności w ramach projektów międzynarodowych;
5) koordynuje pracę konsorcjum Enterprise Europe Network – Central Poland i pełni rolę Ośrodka Enterprise Europe Network;
6) prowadzi punkt informacyjny dotyczący międzynarodowych zamówień publicznych;
7) realizuje projekty z zakresu pomocy technicznej, wymiany doświadczeń oraz pomocy rozwojowej, w szczególności określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2015 r. poz.2012);
8) współpracuje z organami administracji publicznej oraz instytucjami otoczenia biznesu, w tym w zakresie obsługi wizyt zagranicznych.

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach - tel. 22 432 82 58

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania wdrażania innowacji, w tym wyników prac badawczo–rozwojowych i projektów wzorniczych w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej  dla  Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014–2020 (PO IR) i Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW), w zakresie:

 • działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję,
 • poddziałania 1.3.1 PO PW Wdrażanie innowacji przez MŚP,
 • poddziałania 3.2.1 PO IR Badania na rynek;

2) zadań Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu.

Departament Usług Proinnowacyjnych - tel. 22 432 71 10

Departament Usług Proinnowacyjnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), w zakresie poddziałań:

 • 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP,
 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
 • 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej;

2) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w zakresie poddziałania 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu, tj.:

 • Granty dla „Seal of Excellence”,
 • Granty na dizajn;

3) realizuje zadania związane z monitorowaniem trwałości i rozliczeniem programu pilotażowego „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Departament Rozwoju Startupów - tel. 22 432 70 19

Departament Rozwoju Startupów odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz tworzenia korzystnego systemu finansowania przedsiębiorców, jak również współpracuje i animuje ekosystem startapowy w Polsce oraz współpracuje w tym zakresie z instytucjami międzynarodowymi, a w szczególności:

1)  wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie poddziałań:

 • 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • 1.1.2 POPW Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej,
 • 3.1.5 POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock;

2) wykonuje zadania Agencji jako podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w ramach poddziałania 3.1.3  POIR Fundusz Pożyczkowy Innowacji;
3) wykonuje zadania beneficjenta projektu systemowego Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013;
4) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podziałanie 2.4.1. Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze właściwości Departamentu;
5) realizuje program wieloletni Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE, wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021, w tym w szczególności:

 • finansuje działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
 • udziela pomocy finansowej krajowym ośrodkom Enterprise Europe Network na pokrycie kosztów w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej;

6) wykonuje zadania Agencji określone w przepisach rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi w zakresie pożyczek.

Departament Usług Rozwojowych - tel. 22 432 85 26

Departament Usług Rozwojowych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie obsługi rejestrów wspierających rozwój systemów kwalifikacji oraz usług wspierających rozwój, w tym usług dla przedsiębiorców i ich pracowników, a w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach następujących działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER):

 • 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników,
 • 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;

2) prowadzi rejestr „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, a w jego ramach rejestr „Krajowa Sieć Innowacji”, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy oraz prowadzi działania wspierające podmioty wpisane do tych rejestrów;
3) uczestniczy w realizacji rządowego programu „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych
i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013” oraz w innych programach i inicjatywach krajowych i międzynarodowych w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu;
4) inicjuje i koordynuje współpracę Agencji z urzędami marszałkowskimi na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach - tel. 22 432 85 63

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach odpowiada za realizację zadań publicznych  w zakresie rozwoju potencjału kadr w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności:

1) wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w zakresie działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typy 1,2 i 3);
2) wykonuje zadania mające na celu dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców, w tym jako instytucja pośrednicząca i beneficjent projektów pozakonkursowych w ramach działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (typy 1 i 2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w tym projektów finansowanych z programu Erasmus+;
3) prowadzi centrum wiedzy i mentoringu dla przedsiębiorców, w tym akademię MŚP.

Departament Projektów Infrastrukturalnych - tel. 22 432 80 46

Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym w szczególności wykonuje zadania Agencji jako instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w zakresie następujących działań i poddziałań:

1) 2.1 Zrównoważony transport miejski,
2) 2.2 Infrastruktura drogowa,
3) 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Departament Analiz i Strategii - tel. 22 432 70 21

Departament Analiz i Strategii odpowiada za prowadzanie badań, analiz i ewaluacji programów oraz przygotowanie strategii, prognoz i rekomendacji, w tym w szczególności:

1) bada rolę przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich oraz rolę instytucji otoczenia biznesu, w tym analizuje bariery ich rozwoju i przygotowuje rekomendacje działań wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność;
2) przeprowadza ewaluację programów wsparcia realizowanych przez  Agencję  oraz współpracuje z innymi instytucjami w zakresie ewaluacji;
3) opracowuje dokumenty strategiczne agencji oraz uczestniczy w przygotowaniu rocznego Planu Działania Agencji;
4) współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwija dialog
z partnerami społecznymi i gospodarczymi;
5) gromadzi i udostępnia dane na temat programów pomocowych;
6) opiniuje dokumenty rządowe i unijne z obszaru przedsiębiorczości i innowacyjności.

Departament Analiz i Strategii wykonuje zadania beneficjenta projektów pozakonkursowych w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

1) 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB;
2) 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji;

Departament Komunikacji i Marketingu - tel. 22 432 71 45

Departament Komunikacji i Marketingu odpowiada za dostęp do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany promocji;
2) przygotowuje i nadzoruje realizację kampanii promocyjnych;
3) prowadzi strony internetowe Agencji, portal www.expo.gov.pl, BIP, Intranet;
4) prowadzi profile Agencji w mediach społecznościowych;
5) przygotowuje materiały multimedialne;
6) wydaje publikacje książkowe, druki informacyjne i materiały promocyjne;
7) obsługuje patronaty Agencji i organizuje wydarzenia specjalne;
8) prowadzi Informatorium PARP;
9) współpracuje ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe oraz  przygotowuje materiały prasowe i komunikaty dla mediów;
10) rozlicza obsługiwane działania i opracowuje dane niezbędne do przygotowania sprawozdań.

Departament Finansowo-Księgowy - tel. 22 432 80 60

Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego oraz planu wydatków, zarządzaniem środkami finansowymi, w tym w szczególności:

1) opracowuje projekty planów finansowych i planów wydatków Agencji oraz projekty ich zmian;
2) prowadzi comiesięczny monitoring i bieżące analizy wykonywania zatwierdzonych planów finansowych i planów wydatków Agencji oraz w oparciu o ewidencję księgową sporządza sprawozdania z realizacji tych planów;
3) zarządza środkami pieniężnymi Agencji, w tym przygotowuje i przekazuje właściwym organom zapotrzebowania na środki finansowe, ustala limity zaciągania zobowiązań
i limity płatności, składa zlecenia płatności i dokonuje płatności, również kasowych;
4) przyjmuje gwarancje, weksle, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz prowadzi rejestr tych zabezpieczeń;
5) rozlicza wpłaty i zwroty dokonane przez beneficjentów, prowadzi ewidencję należności;
6) prowadzi sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, dotyczące niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, w tym wystawia tytuły wykonawcze, monitoruje stan należności i wykonuje inne obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz prowadzi ewidencję tytułów wykonawczych i współpracuje z organami egzekucyjnymi;
7) prowadzi ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych;
8) przeprowadza kontrolę finansową dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych;
9) sporządza sprawozdania finansowe wynikające z przepisów prawa;
10) rozlicza krajowe i zagraniczne podróże służbowe;
11) realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Agencji.

Departament Finansowo-Księgowy wykonuje zadania Agencji jako beneficjenta pomocy technicznej w ramach realizowanych programów operacyjnych.

Departament Kontroli - tel. 22 432 88 78

Departament Kontroli odpowiada za wykonywanie zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej (instytucji pośredniczącej II stopnia) w zakresie kontroli w programach operacyjnych i  kontroli w innych wdrażanych przez Agencję programach oraz za wydawanie przez Agencję decyzji administracyjnych w sprawach odzyskiwania należności, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany kontroli;
2) opracowuje metodyki doboru próby do kontroli;
3)  prowadzi kontrole projektów beneficjentów w celu zapewnienia, że wydatki w ramach zadań publicznych realizowanych przez Agencję ponoszone są zgodnie z prawem oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, obejmujące: kontrole w miejscu realizacji projektu,
w tym również po zakończeniu realizacji projektu, kontrole krzyżowe, kontrole na zakończenie realizacji, kontrole trwałości;
4) sporządza dokumentację kontroli, w tym protokoły z oględzin, notatki z innych czynności kontrolnych i informacje pokontrolne oraz formułuje i nadzoruje realizację zaleceń  pokontrolnych;.
1) prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje administracyjne, postanowienia
i zaświadczenia w sprawach należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ulg w spłacie zobowiązań z tytułu tych należności, w zakresie w jakim Agencji powierzono kompetencje do ich wydawania na podstawie porozumienia lub umowy o realizacji zadań publicznych zawartych na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub ustawy wdrożeniowej;
5) prowadzi rejestr decyzji administracyjnych;
6) prowadzi rejestr nieprawidłowości i raportuje o nieprawidłowościach w programach realizowanych przez Agencję oraz koordynuje i opracowuje procedury w tym zakresie.

Biuro Prezesa - tel. 22 432 71 20

Biuro Prezesa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania Agencji oraz organizacyjną obsługę Prezesa, Zastępców Prezesa i Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:

1) opracowuje roczne plany działania Agencji i zmiany tych planów, monitoruje wykonywanie przez Agencję zatwierdzonych planów działania oraz opracowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Agencji;
2) opracowuje i wdraża system informacji zarządczej, w tym procedury raportowania i monitorowania wyników;
3) zarządza ryzykiem i ciągłością działania Agencji;
4) przygotowuje projekty oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa
w przepisie art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  i przedkłada je Prezesowi do podpisu;
5) nadzoruje realizację polityki antykorupcyjnej, przeciwdziałania nadużyciom, m.in. poprzez koordynację stosowania kodeksu etyki;
6) zarządza bezpieczeństwem informacji;
7)  koordynuje udostępnianie informacji publicznej w Agencji oraz prowadzi ewidencję rozstrzygnięć o odmowie udostępnienia informacji publicznej;
8) prowadzi sekretariat oraz organizuje obieg informacji i dokumentów w Agencji, w tym obsługę udziału członków kierownictwa w delegacjach krajowych i zagranicznych;
9) prowadzi rejestr pełnomocnictw i upoważnień;
10) prowadzi rejestr zarządzeń i decyzji organizacyjnych Prezesa;
11) współtworzy politykę informacyjną Agencji.

Biuro Zarządzania Kadrami - tel. 22 432 89 84

Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za zapewnienie realizacji w Agencji określonej przez Prezesa polityki personalnej oraz za wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków Agencji jako pracodawcy.

Biuro Administracji - tel. 22 432 80 69

Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.

Biuro Prawne - tel. 22 432 89 25

Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych - tel. 22 432 86 62

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę umów o dostawy, roboty budowlane i usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Biuro Informatyki - tel. 22 432 89 11

Biuro Informatyki odpowiada za budowę, rozwój, modyfikację, integrację, wdrażanie oraz utrzymywanie infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.

Biura Zarządzania Jakością - tel. 22 432 84 06

Biuro Zarządzania Jakością odpowiada za utworzenie, wdrożenie i utrzymanie mechanizmów zapewniających stałą poprawę jakości usług świadczonych przez Agencję, w sposób zgodny z oczekiwaniami interesariuszy  i strategią Agencji.

Biuro Audytu Wewnętrznego - tel. 22 432 85 33

Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie usług i czynności doradczych w Agencji i w podmiotach wykonujących zadania delegowane.


Opublikowano: 14.01.2008 15:45      Utworzono: 14.01.2008 15:45      Poprawiono: 29.11.2017 07:57     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Jacek Kozik