Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty
w Departamencie Komunikacji i Marketingu
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/DKM/08/17

I. Główne obowiązki:

1. Współtworzenie oraz realizacja koncepcji rozwoju portali PARP;
2. Udział w zarządzaniu architekturą informacji ekosystemu stron internetowych PARP;
3. Uczestniczenie w postępowaniach dotyczących zamawiania usług zewnętrznych związanych w szczególności ze stronami www, intranetowymi, aplikacjami mobilnymi, ect. Planowanie kontraktacja i nadzór nad realizacją zamówień;
4. Opracowywanie specyfikacji technicznych nowych rozwiązań funkcjonalnych stron internetowych PARP, w środowiskach używanych w PARP;
5. Analiza potrzeb użytkowników biznesowych i końcowych systemu stron internetowych PARP;
6. Nadzór nad stronami www PARP w zakresie wprowadzania nowych elementów funkcjonalnych, zapewnienia spójności treści oraz elementów graficznych;
7. Okazjonalny udział w technicznym i graficznym przygotowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych PARP.

II. Wymagania konieczne:

1. Ukończone studia wyższe;
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania oraz wdrażania stron internetowych w tym opartych na CMS (np. Joomla) min. 2 lata;
3. Znajomość HTML/CSS na poziomie umożliwiającym tworzenie i edycję elementów strony internetowej;
4. Wiedza z zakresu zarządzania projektami w tym: określania zakresu projektu informatycznego i jego celu biznesowego (umiejętności analityczne)/ harmonogramowania/ kosztorysowanie projektu;
5. Wiedza z zakresu procesu wytwarzania oprogramowania w tym: tworzenia dokumentacji projektowej oraz tworzenie scenariuszy testowych / tworzenia makiet funkcjonalności serwisów internetowych, oraz z zakresu użyteczności stron internetowych / znajomość zagadnień związanych z WAI w odniesieniu do wymagań stawianych systemom teleinformatycznym prowadzonych przez podmioty publiczne;
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym - umożliwiającym korzystanie z dokumentacji systemów informatycznych;
7. Umiejętność biegłej obsługi programów biurowych MS Office;
8. Umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych;
9. Komunikatywność – rozumienie poleceń i umiejętność rzetelnego przekazywania informacji;
10. Umiejętność współpracy w zespole;
11. Dobra organizacja pracy i terminowość.

III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie: preferowany profil wykształcenia wyższego: informatyczne lub pokrewne (inżynier);
2. Znajomość PHP na poziomie umożliwiającym tworzenie i edycję elementów strony internetowej;
3. Znajomość programów makietowania stron internetowych;
4. Znajomość programów harmonogramowania projektów;
5. Znajomość programów: Adobe Photoshop, CorelDraw;
6. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. Znajomość metodologii Prince2 (potwierdzone certyfikatem).

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SS/DKM/08/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 16 sierpnia 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 02.08.2017 11:10      Utworzono: 02.08.2017 11:10      Poprawiono: 02.08.2017 11:10     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: