Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty
w Departamencie Komunikacji i Marketingu (Sekcja Promocji)
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/DKM/2/07/17

I. Główne obowiązki:

Realizacja zadań związanych z zdaniami Sekcji Promocji, w tym w szczególności:
1. Opracowanie rocznych planów/strategii działań promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym realizowanych w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój;
2. Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych w ramach działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
3. Organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów działań wdrażanych przez PARP;
4. Organizacja konferencji, seminariów, eventów dla przedsiębiorców w ramach działań wdrażanych przez PARP;
5. Opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów promocyjnych i informacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
6. Opracowywanie i udział w przygotowywaniu dokumentacji w zakresie zamówień publicznych dotyczących kampania informacyjno-promocyjnych;
7. Sprawozdawczość w zakresie realizowanych działań.

II. Wymagania konieczne:

1. Staż pracy min. 4 lata na podobnym stanowisku, w tym min. 1 rok w zakresie organizacji i koordynacji konferencji, kongresów, eventów, spotkań;
2. Ukończone studia wyższe magisterskie;
3. Doświadczenie jako koordynator projektu z zakresu organizacji konferencji, kongresów i spotkań;
4. Doświadczenie w realizacji procesów wydawniczych publikacji oraz produkcji materiałów promocyjnych;
5. Znajomość procedur przetargowych i konkursowych, w tym znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
6. Zdolności negocjacyjne;
7. Bardzo dobre umiejętności analityczne;
8. Doskonała organizacja pracy, dokładność i sumienność;
9. Gotowości do pracy pod presją czasu;
10.Umiejętność prowadzenia i przygotowywania profesjonalnych prezentacji;
11. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1;
12. Bardzo dobra znajomość oprogramowania z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

III. Wymagania pożądane:

1. Min. 2 lata doświadczenie w pracy w administracji państwowej;
2. Wysoka kultura osobista i komunikatywność;
3. Znajomość głównych metodyk i standardów zarządzania projektem oraz sposobu ich stosowania w praktyce;
4. Wysokie umiejętności interpersonalne;


IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SS/DKM/2/07/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 1 sierpnia 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

 


Opublikowano: 18.07.2017 12:37      Utworzono: 18.07.2017 12:37      Poprawiono: 18.07.2017 12:37     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: