Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty
w Biurze Zarządzania Kadrami
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/BZK/06/17

I. Główne obowiązki:

W zakresie rozliczania umów cywilnoprawnych:

1. Przeprowadzanie kontroli umów cywilnoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów,  
2. Zgłaszanie, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców,
3. Terminowe rozliczanie umów cywilnoprawnych,
4. Sporządzanie deklaracji podatkowych dla zleceniobiorców i wykonawców dzieła,
5. Ewidencjonowanie  zawartych umów cywilnoprawnych oraz tworzenie w tym zakresie raportów i zestawień,

W zakresie obsługi pracy tymczasowej:

1. Kierowanie pracowników tymczasowych na  badania wstępne, okresowe i kontrolne,
2. Bieżąca współpraca z Agencją Pracy Tymczasowej w zakresie przekazywania dokumentacji niezbędnej do obsługi kadrowej pracowników tymczasowych,
3. Ewidencjonowanie  zawartych umów z pracownikami tymczasowymi  oraz tworzenie w tym zakresie raportów i zestawień.


II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, nauki społeczne, prawo, administracja
2. Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania płac,
3. Bardzo Dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności   praktyczna znajomość Excela,
4. Praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
5. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy oraz ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o pracy tymczasowej,
6. Znajomość programu Płatnik,
7. Bardzo dobra organizacja pracy i planowania,
8. Umiejętność współpracy .

III. Wymagania pożądane:

1. Znajomość zagadnień w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Doświadczenie w instytucjach wdrażających/realizujących projekty UE, minimum 1 rok,
3. Umiejętność analitycznego myślenia.


IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SS/BZK/06/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 27 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.

Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
 


Opublikowano: 13.06.2017 14:11      Utworzono: 13.06.2017 14:11      Poprawiono: 13.06.2017 14:11     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: