Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

poszukuje kandydata/kandydatki

na stanowisko Starszego Specjalisty/ Specjalisty

w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

w wymiarze 1 etatu

nr ref.: SS/S/DKW/05/17

I. Główne obowiązki:

1. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji IP dla projektów pozakonkursowych PARP realizowanych w ramach PO WER:

- ocena formalna i merytoryczna I stopnia oraz prowadzenie procesu przyjmowania do dofinansowania projektów pozakonkursowych (w tym w zakresie przygotowywania decyzji o dofinansowaniu ww. projektów)

- analiza, weryfikacja i akceptacja zmian w obszarze realizacji ww. projektów, w tym aktualizacja zapisów decyzji o dofinansowaniu ww. projektów

- weryfikacja wniosków o płatność beneficjentów pozakonkursowych, w tym postępu finansowo-rzeczowego z realizacji projektów pozakonkursowych

2. Monitorowanie realizacji programu PO WER, w tym harmonogramu wdrażania i rezultatów działań, a w szczególności:

- monitorowanie oraz analiza stopnia osiągnięcia założonych w programie wskaźników finansowych i rzeczowych

- sporządzanie informacji/zestawień  dla instytucji nadrzędnych/zarządu z postępu finansowo-rzeczowego projektów

- monitorowanie oraz analiza stopnia wykorzystania alokacji na program

- udział w grupach roboczych, seminariach i konferencjach

3. Opiniowanie dokumentacji programowej dot.  funduszy unijnych, w tym dokumentacji programowej PO WER i dokumentacji konkursowej w PO WER

4. Sporządzanie Deklaracji wydatków w PO WER oraz monitorowanie poziomu certyfikacji i sporządzanie deklaracji zarządczej, w tym m.in.:

- pozyskiwanie danych niezbędnych do ujęcia w deklaracji wydatków IP, ich weryfikacja i przekazywanie deklaracji do IZ

- monitorowanie poziomu osiągniętej certyfikacji, w tym monitorowanie realizacji zasady n+3

- przygotowywanie prognoz certyfikacji oraz analiz z tym związanych

- przygotowanie i przekazanie Deklaracji zarządczej za dany rok obrachunkowy do właściwej IZ.

5. Przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu realizacji programu PO WER na potrzeby wewnętrzne PARP oraz na potrzeby zewnętrzne, tj. innych instytucji lub osób,

6. Monitoring zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych leżący w zakresie kompetencji Departamentu

- analiza otrzymywanych zaleceń pokontrolnych z instytucji zewnętrznych i sygnalizowanie o konieczności wprowadzenia ew. zmian do procedur

 

II. Wymagania konieczne :

1. Wykształcenie wyższe

2. Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów/umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych/UE; lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych

3. Praktyczna znajomość zagadnień:

- znajomość systemu realizacji PO WER

- zagadnień w zakresie pomocy publicznej

- ustawy o finansach publicznych

- ustawy prawo zamówień publicznych

4. Biegłość w obsłudze programów biurowych MS Office

5. Umiejętność analizy danych

 

III. Wymagania pożądane:

1. Ukończone studia wyższe o profilu społeczno-ekonomicznym, europeistyka, rozwój regionalny, prawo

2. Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z  EFS (optymalnie PO WER)

3. Doświadczenie w zakresie weryfikacji wniosków o płatność (optymalnie EFS)

4. Doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów (optymalnie EFS)

5. Doświadczenie w obszarze przygotowywania poświadczeń/deklaracji wydatków

6. Doświadczenie w opracowywaniu procedur realizacji zadań

7. Znajomość języka UE na poziomie komunikatywnym (preferowany j. angielski)

8. Wysoko rozwiniete umiejetności analityczne myślenie

9. Komunikatywność 

10. Samodzielność

11. Umiejętność czytania ze zrozumieniem

12. Umiejętność współpracy w zespole

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.:S/DKW/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”

4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

 

Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 14 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

faks:  22 432 86 20 

lub e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 30.05.2017 11:57      Utworzono: 30.05.2017 11:57      Poprawiono: 25.10.2017 13:54     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Szewko Ewa     Autor dokumentu: