Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty
w Biurze Zamówień Publicznych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/GS/BZP/05/17

I. Główne obowiązki:

1. Opracowywanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.
2. Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w charakterze przewodniczącego.
3. Opracowywanie projektów interpretacji w zakresie stosowania przepisów zamówieniach publicznych.
4. Współpraca z zespołami merytorycznymi w zakresie kontroli beneficjentów PARP zobowiązanych do stosowania procedur Pzp.
5. Bieżące udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu stosowania Pzp dla pracowników Agencji w zakresie ich zadań służbowych.
6. Udział w postępowaniach odwoławczych.

II. Wymagania konieczne :

1. Wykształcenie: wyższe (preferowane prawnicze);
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu  i prowadzeniu postępowań  o zamówienie publiczne, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań finansowych ze środków UE;
3. Praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych i dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych;
4. Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, praktyczna znajomość MS Office;
5. Umiejętność  pracy w zespole, komunikatywność

III. Wymagania pożądane:

1. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
2. Doświadczenie zawodowe: 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań  o zamówienie publiczne dla sektora administracji publicznej;
3. Zdolność analitycznego myślenia.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SS/GS/BZP/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 7 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP.

Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 24.05.2017 11:35      Utworzono: 24.05.2017 11:35      Poprawiono: 24.05.2017 11:36     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: