Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko: Starszy Specjalista/Główny Specjalista
w Biurze Informatyki w Sekcji Utrzymania Systemów
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: SS/GS/BI/07/17

 I. Główne zadania:

1.    Administrowanie systemami istniejącymi oraz udział w wdrażaniu nowych systemów informatycznych bazujących na systemie opartym o architekturę GNU/Linux. Administrowanie serwerami wirtualnymi z systemem opartym o architekturę GNU/Linux.  
2.    Monitorowanie funkcjonowania obsługiwanych systemów i serwerów oraz podejmowanie działań zaradczych.
3.    Zapewnianie i monitorowanie bezpieczeństwa obsługiwanych systemów oraz reagowanie na incydenty.
4.    Współudział przy projektowaniu architektury logicznej, fizycznej i funkcjonalnej nowo tworzonych systemów IT.
5.    Wspieranie testów aplikacji powstałych w ramach projektów informatycznych dla działań realizowanych przez Agencję.
6.    Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji wymaganej procedurami PARP, powiązanej z zadaniami Sekcji.
7.    Udział w prowadzeniu przetargów publicznych dotyczących wdrożeń systemów informatycznych dla Agencji.

II. Wymagania konieczne:
 
1.    Wykształcenie wyższe techniczne,
2.    4 lata doświadczenia w pracy w IT,
3.    Znajomość systemów opartych o architekturę GNU/Linux,
4.    Znajomość technologii wirtualizacji - w szczególności środowisko VMWare lub Hper-V,
5.    Znajomość relacyjnych baz danych – w szczególności PostgreSQL,
6.    Doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji (np. SVN, GIT)
7.    Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej,
8.    Wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia.

III. Wymagania pożądane:

1.    Znajomość baz danych Redis,
2.    Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3.    Znajomość zagadnień dotyczących utrzymanie ciągłości pracy systemów środowiska Windows Serwer, usługi katalogowej AD,
4.    Umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń,
5.    Samodzielność i kreatywność.

IV. Oferujemy:

  1. Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
  2. Pracę przy niestandardowych projektach umożliwiających zastosowanie autorskich rozwiązań,
  3. Dużą samodzielność,
  4. Pracę przy produktach dedykowanych dla przedsiębiorców,
  5. Stabilne zatrudnienie,
  6. Miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji,
  7. Możliwość korzystania z odpłatnych pakietów: Benefit, opieka medyczna.

V. Wymagane dokumenty:

1. CV (zgodnie z załączonym wzorem).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. Oferty oznaczone numerem referencyjnym SS/GS/BI/07/17 zawierające wymagane dokumenty należy przesłać do 6 sierpnia 2017 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
lub  e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie  nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że nie podanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 21.07.2017 10:22      Utworzono: 21.07.2017 10:22      Poprawiono: 21.07.2017 10:45     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Jolanta Rawicka     Autor dokumentu: