Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty
w Biurze Informatyki
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: GS/SS/BI/07/17

I. Główne obowiązki:
1. Rozwój kodu nowych oraz istniejących aplikacji WWW w technologii PHP,
2. Tworzenie dokumentacji technicznej,
3. Współpraca z innymi programistami PHP,
4. Udział w analizach i przygotowywaniu specyfikacji wymagań,
5. Udział w przygotowywaniu projektów technicznych dla wyspecyfikowanych wymagań,
6. Udział w projektowaniu architektury aplikacji dla nowych serwisów internetowych i modułów funkcjonalnych,
7. Udział w usprawnianiu cyklu wytwarzania oprogramowania (poprzez m.in. inicjowanie wymiany wiedzy oraz propagowanie dobrych praktyk).

II. Wymagania konieczne:
1. Umiejętność projektowania architektury aplikacji wielowarstwowych i modułów funkcjonalnych,
2. Znajomość technologii internetowych (HTTP, HTML, CSS, JavaScript – jQuery, Knockout, XML),
3. Znajomość systemów baz danych i języka SQL (preferowane PostrgreSQL i MySQL),
4. Znajomość co najmniej jednego z systemów wersjonowania,
5. Praktyczna znajomość nowoczesnych framework-ów dla aplikacji internetowych oraz wzorców projektowych i architektonicznych,
6. Umiejętność pisania dokumentacji,
7. Umiejętność pracy w zespole,
8. Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej w języku angielskim,
9. Minimum 2 letnie doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem PHP

III. Wymagania pożądane:
1. Znajomość framework Symfony 2.8
2. Praktyczna znajomość JSON i szablonów Twig,
3. Umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń,
4. Samodzielność i kreatywność.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: GS/SS/BI/06/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 30 lipca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
lub faks: 22 432 86 20
lub e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 03.07.2017 14:59      Utworzono: 03.07.2017 14:59      Poprawiono: 24.07.2017 13:28     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Szewko Ewa     Autor dokumentu: