Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro na: "Standardy zarządzania klastrem", oznaczenie sprawy: p/334/DRP/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2014r. o godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2014 pod nr 166397- 2014.

Poniżej znajduje się SIWZ wraz z załącznikami.


Opublikowano: 31.07.2014 12:36      Utworzono: 31.07.2014 12:36      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Dorota Tryc     Autor dokumentu: Magdalena Groszyk