Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej o powierzchni około 7.000 m2, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

Zakres branżowy przewidziany do ujęcia w raporcie obejmuje branże: architektura, konstrukcja nośna, instalacje elektryczne (wewnętrzne) i stacja kontenerowa. Hala produkcyjna została wykonana jako prefabrykowana hala stalowa systemu BORGA.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również formularz oferty, lista sprawdzająca spełnienie kryteriów oraz wzór umowy, znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Termin złożenia oferty: 25 kwietnia 2017 r. do końca dnia, na adres mailowy: joanna_kleszcz@parp.gov.pl.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że w postępowaniu na wybór wykonawcy zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert otrzymano jedną ofertę, złożoną przez pana Tomasza Malinowskiego.

Z uwagi na to, że jedyna uzyskana oferta przekracza szacunkową wartość zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie i tym samym nie wybiera żadnej oferty.


Opublikowano: 10.04.2017 11:07      Utworzono: 10.04.2017 11:07      Poprawiono: 09.05.2017 12:38     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: