Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalisty
w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/DIP/05/17

I. Główne obowiązki:

1. Udział w procesie aktualizacji dokumentów programowych;
2. Opracowanie propozycji procedur obsługi procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu oraz proponowanie ich aktualizacji;
3. Realizacja zadań wynikająca z procedur dotyczących procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu;
4. Udział w pracach Komisji Oceny Projektów;
5. Weryfikacja dokumentów na etapie procesu zawierania umów z wnioskodawcami,
6. Realizacja zadań związanych ze współpracą z przedsiębiorcami i jednostkami zewnętrznymi;
7. Obsługa baz danych i innych narzędzi informatycznych udostępnionych pracownikowi, w tym analiza danych;
8. Przygotowanie opracowań i analiz dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie;
9. Przygotowywanie prezentacji na temat projektów wybranych do dofinansowania.

II. Wymagania konieczne :

1. Wykształcenie: wyższe (magisterskie);
2. Doświadczenie zawodowe - minimum 2 lata w pracy w jednostce przygotowującej/realizującej projekty na rzecz przedsiębiorców;
3. Bardzo dobra znajomość narzędzi biurowych MS Office Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel);
4. wiedza w zakresie wdrażania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
5. Wiedza w zakresie zagadnień finansowych związanych z przygotowaniem/realizowaniem projektów dofinansowanych z funduszy unijnych;
6. Odporność na stres, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w grupie, wysoka kultura osobista.

III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie; preferowany profil: ekonomiczny, prawny, administracyjny;
2. Doświadczenie w zakresie wdrażania programów pomocowych;
3. Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych;
4. Znajomość uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości; prawa zamówień publicznych;
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
6. Umiejętność współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz wewnętrznym, pracy pod presją czasu, nastawienie na klienta zewnętrznego.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: MS/S/BZP/02/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 8 czerwca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
 


Opublikowano: 25.05.2017 11:16      Utworzono: 25.05.2017 11:16      Poprawiono: 25.05.2017 11:16     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: