Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalista
w Sekcji Wdrażania I Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
w wymiarze: 1 etat (umowa na czas określony ok. 1,5 roku)
nr ref.: S/DIP/03/17

I. Główne obowiązki:
Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, w zakresie funduszy strukturalnych, w tym w szczególności:
1. Przygotowywanie dokumentacji programowej;
2. Przygotowywanie projektów procedur wdrażania programów;
3. Analiza merytoryczna zagadnień związanych z realizowanymi zadaniami;
4. Wdrażanie, rozliczanie i monitorowanie projektów zgodnie z zasadami realizowanego programu i procedurą obsługi działań;
5. Udział w kontrolach projektów na miejscu ich realizacji oraz rekomendowanie i realizacja działań pokontrolnych;
6. Weryfikacja poprawności działań kontrolnych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne;
7. Weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej pod kątem zgodności z zawartymi umowami o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami i procedurami;
8. Weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian do umów zawartych pomiędzy PARP i beneficjentami oraz rekomendowanie/sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie projektu;
9. Obsługa i nadzór nad właściwymi bazami danych i innymi narzędziami informatycznymi w zakresie wdrażanych programów;
10. Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących realizacji zadań leżących w zakresie kompetencji Sekcji/Departamentu;
11. Korespondencja z beneficjentami;
12. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z jednostkami współpracującymi z PARP;
13. Raportowanie nieprawidłowości do Komisji Europejskiej;
14. Przygotowywanie i udział w prezentacjach.

II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe (magisterskie);
2. Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z kontrolą projektów /wdrażaniem funduszy unijnych - minimum 3 lata;
3. Wiedza w zakresie uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
4. Wiedza w zakresie zagadnień finansowo – księgowych związanych z kontrolą i rozliczaniem projektów dofinansowanych z funduszy unijnych;
5. Bardzo dobra znajomość narzędzi biurowych MS Office.


III. Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawnym, administracyjnym.
2. Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych
3. Znajomość zagadnień związanych ze środkami pomocowymi UE, w tym obowiązujących procedur dotyczących kontroli i wdrażania funduszy strukturalnych;
4. Znajomość przepisów podatkowych i zagadnień księgowych (dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami);
5. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków publicznych;
6. Znajomość uregulowań prawnych w dziedzinie finansów i rachunkowości;
7. Doświadczenie w kontroli i wdrażaniu projektów o charakterze inwestycyjnym.
8. Znajomość technik prezentacji i doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych;
9. Odpowiedzialność, terminowość, rzetelność;
10. Bardzo dobra organizacja pracy;
11. Umiejętność pracy w zespole;
12. Nastawienie na klienta zewnętrznego;
13. Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (zgodnie ze wzorem poniżej)
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy nr ref.: S/DIP/03/17 do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)."
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym (nr ref: S/DIP/03/17) zawierające wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 22 marca 2017 r. na adres:

e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl
lub: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
lub: faks: 22 432 86 20

V. Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych PARP celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

 

 


Opublikowano: 08.03.2017 15:49      Utworzono: 08.03.2017 15:49      Poprawiono: 08.03.2017 15:51     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: