Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalisty
w Biurze Zamówień Publicznych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/BZP/05/17

 

I. Główne obowiązki

1. Opracowywanie i udział w przygotowywaniu kompletnej dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
2. Udział w charakterze sekretarza lub przewodniczącego komisji przetargowych w postępowaniach  o zamówienia publiczne.
3. Uczestniczenie w opracowywaniu projektów procedur i regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych,
4. Sporządzanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami  i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań realizowanych i wdrażanych przez Agencję w zakresie zamówień publicznych.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe;
2. Minimum 3. letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań  o zamówienie publiczne;
3. Praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych i dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych;  
4. Praktyczna znajomość MS Office;
5. Umiejętność  pracy w zespole, komunikatywność.

III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie wyższe prawnicze;
2. Minimum 2. letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań  o zamówienie publiczne dla sektora administracji publicznej;
3. Minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu postępowań  finansowych ze środków UE;
4. Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis,
5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
6. Zdolność analitycznego myślenia.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/BZP/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 22 maja 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.

Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

 


Opublikowano: 08.05.2017 09:57      Utworzono: 08.05.2017 09:57      Poprawiono: 08.05.2017 09:58     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: