Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko
Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych,
w wymiarze 2 etatów (umowa o pracę na zastępstwo)
nr ref.: S/SS/2/DPU/04/17
 
I. Główne obowiązki:
Realizacja działań związanych z zadaniami Sekcji Kontraktowania w szczególności:
1. Terminowe opiniowanie wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian.
2. Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów wdrożeniowych.
3. Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz współpraca z ekspertami.
4. Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
    a) weryfikacja formalna wniosków;
    b) ocena wniosków o dofinansowanie, w tym w ramach KOP;
    c) weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców;
    d) bieżące wprowadzanie danych dotyczące prowadzonej oceny do LSI;
    e) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z beneficjentami.
5.Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków POIR.
6.Udział w procesie rozpatrywania środków odwoławczych.
7.Przygotowanie wyznaczonych umów z beneficjentami.
8.Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie.
9.Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań.
10.Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów.
11.Udział w opracowywaniu założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.
12.Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP)i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań. 13.Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań.
14.Współpraca w zakresie realizacji zadań DPU oraz innych powierzonych zadań.
15.Prowadzenie archiwizacji dokumentów.
 
II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe;
2. 3-letnie doświadczenie zawodowe;
3. Doświadczenie zawodowe w zakresie kontraktowania programów/projektów;
4. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych;
5. Podstawowa znajomość prawa cywilnego;
6. Bardzo dobry poziom obsługi MS Office i MS EXCELL (poziom średniozaawansowany);
7. Umiejętność współpracy;
8. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy i planowania;
9. Gotowość do podróży służbowych.
 
Znajomość powyższych zagadnień weryfikowana będzie w procesie rekrutacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej.
 
III. Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub kontraktowaniem programów/projektów;
3. Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
4. Wiedza: w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;
5. Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu;
6. Znajomość zasad rachunkowości;
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
8. Praktyczna znajomość pzp;
9. Umiejętności:  MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu);
10. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).
 
IV. Wymagane dokumenty:
1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/SS/2/DPU/04/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922)).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 2 czerwca 2017 r. na adres:
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
faks:  22 432 86 20
 
Inne informacje:
Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Opublikowano: 28.04.2017 09:58      Utworzono: 28.04.2017 09:54      Poprawiono: 19.05.2017 14:15     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Kossakowska Jadwiga     Autor dokumentu: