Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko
Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Usług Proinnowacyjnych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/SS/DPU/03/17
 
I. Główne obowiązki:
 
Realizacja działań związanych z zadaniami Sekcji Wdrażania w tym:
 
1.  Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów programowych i aktów prawnych dotyczących działań Agencji.
2.  Opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych w zakresie: realizacji projektów po zawarciu umowy, rozliczania i kontroli projektów.
3.  Terminowe opiniowanie wzorów dokumentów wymaganych w programie POIR.
4.  Przygotowywanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających sie przepisów.
5.  Weryfikacja i przygotowywanie aneksów do zawartych z beneficjentami umów.
6.  Udział w monitoringu umów zawartych z beneficjantami:
 -   weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów;
 -   kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność;
 -   weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji płatności;
 -   prowadzenie ewidencji zobowiązań płatności;
 -   prowadzenie korespondencji z beneficjentami.
7.  Współpraca z innymi Departamentami/Biurami w PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie.
8.  Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań.
9.  Udział w kontroli projektów.
10.Udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów.
11.Udział w przygotowywaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów.
 

II. Wymagania konieczne:

1.  Wykształcenie wyższe.
2.  5 - letnie doświadczenie zawodowe.
3.  Doświadczenie zawodowe we wdrażaniu programów/projektów - min. 2,5 roku (Specjalista) / 3,5 roku (Starszy specjalista).
4.  Bardzo dobry poziom znajomości tematyki wdrażania funduszy strukturalnych.
5.  Znajomość zasad pomocy publicznej.
6.  Znajomość ustawy PZP oraz ustawy o finansach publicznych.
7.  Znajomość prawa cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych.
8.  Bardzo dobry poziom obsługi MS Office w tym MS Excel.
9.  Umiejętność współpracy.
10. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy i planowania.
11. Gotowość do podróży służbowych.

 

III. Wymagania pożądane:

1.  Wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin.
2.  Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
3.  Min. 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów/projektów.
4.  Doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów/projektów inwestycyjnych (nie infrastrukturalnych).
5.  Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
6.  Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych.
7   Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu.
8.  Znajomość zasad rachunkowości.
9.  Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
10. Praktyczna znajomość ustawy PZP.
 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/SS/DPU/03/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016).
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.
Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia  31 marca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa lub faks:  22 432 86 20 lub e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych PARP celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Opublikowano: 16.03.2017 12:58      Utworzono: 16.03.2017 12:58      Poprawiono: 14.04.2017 10:02     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Kossakowska Jadwiga     Autor dokumentu: