Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Projektów Infrastrukturalnych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/SS/DPI/04/17
 I. Główne obowiązki, w szczególności:
1.Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów programowych i aktów prawnych dotyczących działań Agencji.
2.Opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych w zakresie:realizacji projektów po zawarciu umowy, rozliczania i kontroli projektów.
3.Terminowe opiniowanie wzorów dokumentów wymaganych w programie POPW.
4.Przygotowywanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów.
5.Weryfikacja i przygotowywanie aneksów do zawartych z beneficjentami umów.
6.udział w monitoringu umów zawartych z beneficjentami:
  a) weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów,
  b) kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność,
  c) weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji płatności,
  d) prowadzenie ewidencji zobowiązań płatności,
  e) prowadzenie korespondencji z beneficjentami,
  f) wizyty monitorujące realizację projektów na miejscu.  
7.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PARP w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
8.Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych.
9.Udział w przygotowywaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów.
 
II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
3. Doświadczenie zawodowe w zakresie programowania,kontraktowania, wdrażania programów/projektów w ramach funduszy strukturalnych.
4. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych.
5. Podstawowa znajomość prawa cywilnego - dobra umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym.
6. Bardzo dobry poziom obsługi MS Office i MS EXCELL (poziom zaawansowany).
7. Umiejętność współpracy.
8. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy i planowania.
9. Gotowość do podróży służbowych.
10.Nastawienie na klienta zewnętrznego.
11.Samodzielność w realizacji zadań.
 
Znajomość powyższych zagadnień weryfikowana będzie w procesie rekrutacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej.
 
III. Wymagania pożądane:
1.Wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa lub ekonomiczne.
2.Doświadczenie we wdrażaniu projektów infrastrukturalnych.
3.Znajomość zasad pomocy publicznej.
4.Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego.
5.Umiejętności:  pracy w zespole  współpracy  organizacji pracy 
 
IV. Wymagane dokumenty:
1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/SS/DPI/04/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.
 
Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 26 maja 2017 r. na adres:
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa faks:  22 432 86 20
 
 
Inne informacje:
 
Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych PARP celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Opublikowano: 27.04.2017 17:31      Utworzono: 27.04.2017 17:31      Poprawiono: 19.05.2017 13:42     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Kossakowska Jadwiga     Autor dokumentu: