Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko: Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Analiz i Strategii
w Sekcji Rozwoju Narodowego Systemu Innowacji
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: S/SS/DAS/07/17


I. Główne zadania:

 

Realizacja zadań Departamentu w ramach projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”:
1.    Współpraca w przygotowaniu i organizacji spotkań eksperckich z udziałem przedsiębiorców, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz spotkań z przedstawicielami instytucji regionalnych.
2.    Przygotowanie zakresu działań animujących współpracę i zaangażowanie uczestników spotkań eksperckich służących osiągnięciu celów projektu.
3.    Realizowanie i rozwijanie działań animacyjnych służących (m. in.):
    •    budowie i podtrzymaniu pozytywnych relacji oraz zaangażowania uczestników, w szczególności w czasie pomiędzy stacjonarnymi sesjami spotkań eksperckich;
    •    zapewnieniu aktywnego uczestnictwa wszystkich osób z grupy eksperckiej poprzez zastosowanie we właściwym momencie wybranych technik/narzędzi aktywizujących uczestników;
    •    skutecznemu wspieraniu grupy w poszukiwaniu rozwiązań , nowych pomysłów i sposobów ich realizacji.
4.    Bezpośrednia współpraca z konsultantami-ekspertami branżowymi prowadzącymi spotkania eksperckie.
5.    Analiza danych i udział w opracowaniu rekomendacji z prac konsultantów-ekspertów branżowych, spotkań, itp.
6.    Upowszechnianie wyników opracowanych analiz i wyników spotkań eksperckich.
7.    Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wymiany informacji.
8.    Udział w opracowywaniu rekomendacji oraz propozycji nowych instrumentów wsparcia.
9.    Przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych.

II. Wymagania konieczne:
 
1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Min. 3 lata (specjalista), 4 lata (starszy specjalista) doświadczenia związanego z organizacją lub współorganizacją pracy ludzi poprzez m. in. Tworzenie lub współtworzenie grup projektowych, koordynację pracy grupy projektowej, prowadzenie spotkań lub warsztatów, motywowanie ludzi i budowanie relacji.
3.    Znajomość systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.
4.    Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (min. C1).
5.    Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft Office.

III. Wymagania pożądane:

1.    Ukończone szkolenia lub kursy w zakresie facylitacji lub coachingu lub prowadzenia szkoleń biznesowych lub treningu interpersonalnego.
2.    Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań i szkoleń jako facylitator lub coach lub trener biznesowy.
3.    Doświadczenie w opracowywaniu raportów, sprawozdań, informacji prasowych.
4.    Doświadczenie we współpracy z instytucjami krajowymi i regionalnymi (władze samorządowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe).
5.    Znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce i zasad pomocy publicznej.
6.    Znajomość prawa zamówień publicznych.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (zgodnie z załączonym wzorem).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/SS/DAS/07/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. Oferty oznaczone numerem referencyjnym S/SS/DAS/07/17 zawierające wymagane dokumenty nalezy przesłać do dnia 30 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu) na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa
lub: e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:
Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie  nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że nie podanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 11.07.2017 14:51      Utworzono: 11.07.2017 14:51      Poprawiono: 24.07.2017 12:47     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Jolanta Rawicka     Autor dokumentu: