Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko
Specjalista/Starszy Specjalista
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych, Sekcji Wdrażania
w wymiarze 1 etatu (umowa na zastępstwo)
nr ref.: S/SS/DPU/04/17
 
 I. Główne obowiązki:
Realizacja działań związanych z zadaniami Sekcji Wdrażania w szczególności:
1. Terminowe opiniowanie wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian;
2. Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów wdrożeniowych;
3. Aktualizacja dokumentów programowych w zakresie realizacji projektów;
4. Weryfikacja i przygotowanie aneksów zmieniających postanowienia umów z beneficjentami;
5. Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami, w tym:  
a) weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów;  
b) kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność;  
c) weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji o płatność;  
d) prowadzenie ewidencji zobowiązań płatności;
e) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z beneficjentami;
6. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzedzi informatycznych wspomagających wdrażanie;
7. Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych w zakresie realizowanych zadań;
8. Udział w kontroli projektów;
9. Udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów;
10. Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;
11.Opracowywanie założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;
12.Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań.
13.Przygotowywanie dokumentacji dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań;
14.Archiwizacja dokumentów.
 
II. Wymagania konieczne:
 
1. Wykształcenie wyższe;
2. 3-letnie doświadczenie zawodowe;
3. Doświadczenie zawodowe we wdrażaniu programów/projektów ze środków funduszy strukturalnych - min. 1,5 roku (specjalista)/2,5 roku (Starszy specjalista);
4. Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
5. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych;
6. Podstawowa znajomość prawa cywilnego;
7. Bardzo dobry poziom obsługi MS Office i MS EXCELL (poziom średniozaawansowany);
8. Umiejętność współpracy;
9. Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy i planowania;
10. Gotowość do podróży służbowych;

Znajomość powyższych zagadnień weryfikowana będzie w procesie rekrutacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej.

III. Wymagania pożądane:

1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
2. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów / projektów;
3. Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
4. Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych; 
5. Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu; 
6. Znajomość zasad rachunkowości;
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym; 
8. Praktyczna znajomość pzp;
9. Obsługa MS Excel - poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.);
10. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: S/SS/DPU/04/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 2 czerwca 2017 r. na adres:

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

faks:  22 432 86 20

LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

 

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP.

Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 25.04.2017 16:40      Utworzono: 25.04.2017 16:40      Poprawiono: 19.05.2017 14:08     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Kossakowska Jadwiga     Autor dokumentu: