POPWplPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka) i Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), oznaczenie sprawy: 6/DPI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 30 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 11:00


Opublikowano: 19.01.2018 13:15           Poprawiono: 26.02.2018 15:11     
Modyfikujący: Mariola Kownacka     Udostępniający: Magdalena Kossak-Tabor     Autor dokumentu: