POIGplPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (POIG 3.4)” oznaczenie sprawy: p/245/DRS/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2018 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. o godzinie 11:30

 

   Ogłoszenie o zamówieniuDownload this file (Ogl_o_zam.pdf).pdf70 kB pobierz
   SIWZDownload this file (BZP.zip).zip2972 kB pobierz

Opublikowano: 08.08.2018 07:30           Poprawiono: 08.08.2018 07:30     
Modyfikujący: Anna Zaręba     Udostępniający: Anna Zaręba     Autor dokumentu: