POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Przeprowadzenie ewaluacji wybranych działań realizowanych przez PARP”(dwie części), oznaczenie sprawy: 15/BE (p/105/DAS/2017), 16/BE (p/106/DAS/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00

 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 11:30


Opublikowano: 14.06.2017 10:49      Utworzono: 14.06.2017 09:35      Poprawiono: 24.08.2017 14:52     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Patrycja Kulikowska-Ogonek      Autor dokumentu: